Jesteś tutaj: Start / Projekty unijne

Projekty unijne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

20 września 2022

Gmina Mrozy uzyskała dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, który jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość dofinansowania: 75.378,00 zł.

Dofinansowanie: 100 %

Cel projektu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi z terenu gminy Mrozy w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin realizacji projektu: Gmina Mrozy na realizację projektu ma 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu tj. do 23 stycznia 2023 r.

 

 

Cyfrowa Gmina

20 września 2022

Gmina Mrozy uzyskała dofinansowanie  w ramach projektu grantowego  „Cyfrowa Gmina”, który jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość dofinansowania: 260.970,00 zł.

Dofinansowanie: 100 %

Cel projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy oraz w jednostkach podległych.  

Termin realizacji projektu: Gmina Mrozy na realizację projektu ma 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu tj. do 6 października 2023 r.

„Budowa rowerowego placu zabaw Pumptrack na stadionie sportowym w Mrozach”

10 maja 2022

Projekt „Budowa rowerowego placu zabaw Pumptrack na stadionie sportowym w Mrozach” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 uzyskał dofinansowanie w wysokości 59.318,00 zł – tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 8 lipca 2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Mrozy, reprezentowaną przez Burmistrza Mrozów została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 02455-6935-UM0714028/21.

Celem projektu jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę rowerowego placu zabaw Pumptrack na stadionie sportowym w Mrozach. Cel zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

18 lutego 2022

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

29 listopada 2021

Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Jeruzalu, gmina Mrozy

20 września 2021

Dnia 27 lipca 2021  roku Burmistrz Mrozów, Dariusz Jaszczuk podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Jeruzalu, gmina Mrozy”.

Na realizację tego zadania Gmina Mrozy  pozyskała 306 306,74 zł z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - ośrodka zdrowia przy ulicy Szkolnej 6 w Jeruzalu.

Cel główny projektu dotyczy zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynku poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową, spadek emisji gazów cieplarnianych oraz produkcja energii elektrycznej z nowo

wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Umowa nr RPMA.04.02.00-14-i306/20-00 z dnia 27 lipca 2021 r.

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

12 kwietnia 2021

Gmina Mrozy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ Zdalna Szkoła Plus”

2 września 2020

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Wnioskodawca: Gmina Mrozy

Kwota dofinansowania projektu: 74 856,30 zł,

Wsparciem zostaną objęte 4 szkoły z terenu Gminy Mrozy. Z przekazanego sprzętu korzystać będą zarówno uczniowie , jak i nauczyciele. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Gmina Mrozy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ Zdalna Szkoła w Gminie Mrozy”

14 maja 2020

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Wnioskodawca: Gmina Mrozy

Kwota dofinansowania projektu: 70 000,00 zł

Wsparciem zostaną objęte 4 szkoły z terenu Gminy Mrozy. Z przekazanego sprzętu korzystać będą zarówno uczniowie , jak i nauczyciele. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

12 lutego 2020

Dnia 7 czerwca  2018  roku Burmistrz Mrozów, Dariusz Jaszczuk podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”.

Na realizację tego zadania Gmina Mrozy  pozyskała 1 112 362,83 zł z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej o: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

„Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej nr 1 w Mrozach”

10 września 2019
Administrator

Gmina Mrozy informuje, iż w okresie od września 2019 roku do sierpnia 2021 roku realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach projekt pn. „Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej nr 1 w Mrozach”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), którego ogólna wartość wynosi:  372 591,26 zł, a wartość środków dofinasowania UE to 298 073,01 zł.

Czytaj więcej o: „Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej nr 1 w Mrozach”

„Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej w Jeruzalu”

10 września 2019
Administrator

Gmina Mrozy informuje, iż w okresie od września 2019 roku do sierpnia 2021 roku, realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu projekt pn. „Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej w Jeruzalu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), którego ogólna wartość wynosi:  350.086,25 zł, a wartość środków dofinasowania UE to 280.069,00 zł.

Czytaj więcej o: „Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej w Jeruzalu”

„Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy”

10 września 2019
Administrator

 

 

Gmina Mrozy informuje, iż w okresie od września 2019 roku do sierpnia 2021 roku realizowany jest w Szkole Podstawowej w Grodzisku im. Bohaterów Września 1939 r. oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach, projekt pn. „Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), którego ogólna wartość wynosi: 381.885,63 zł, a wartość środków dofinasowania UE to 305.508,50 zł.

Czytaj więcej o: „Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy”

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

2 sierpnia 2017
Administrator

Adres strony internetowej projektu: http://kanalizacjapois.mrozy.pl/

ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

7 listopada 2018
Administrator

 

 

Gmina Mrozy bierze udział we współfinansowanym z środków UE projekcie ASI - Regionalnym Partnerstwie Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-01
Data publikacji:2017-08-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:18229