Jesteś tutaj: Start / Mrozy dla Rodziny 3+

Mrozy dla Rodziny 3+

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, że Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy, została wprowadzona w życie nowa samorządowa Karta "Mrozy dla Rodziny 3+", w miejsce Karty „Mrozy dla Rodziny 3+” wydawanej na podstawie Uchwały Nr III/58/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 lutego 2015 r.

Program ten stanowi uzupełnienie ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny, z którego na początku 2019 roku korzystało ok. 2 miliony osób w całym kraju (źródło: www.polskieradio24.pl)
Karta "Mrozy dla Rodziny 3+", to program funkcjonujący na obszarze gminy Mrozy i na tym obszarze uprawniający osoby posiadające kartę do zniżek, rabatów czy udogodnień, które szczegółowo opisane są w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019 roku. W uchwale definiuje się między innymi komu może być przyznana Karta "Mrozy dla Rodziny 3+", jakie uprawnienia przysługują jej posiadaczom, czy też gdzie należy się zgłosić, by uzyskać kartę. Link do uchwały znajduje się TUTAJ.

Program "Mrozy dla Rodziny 3+"

Czym jest i jak wygląda Karta "Mrozy dla Rodziny 3+"?

Gmina Mrozy, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców, chcąc polepszyć ich warunki życiowe, wprowadziła w życie samorządowy program "Mrozy dla Rodziny 3+". Jest on programem uzupełniającym dla ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny i stanowi system zniżek wprowadzonych w niektórych firmach, instytucjach kulturalno-wypoczynkowych czy edukacyjnych, znajdujących się na terenie gminy Mrozy.
W ramach programu "Mrozy dla Rodziny 3+", mieszkańcom gminy Mrozy oferuje się szereg udogodnień, zniżek czy rabatów, obowiązujących w dobrowolnie zgłoszonych do programu instytucjach znajdujących się na terenie naszej gminy.

Karty są wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego w Mrozach i mają następujący wzór:

(awers)

(rewers)

Jak ubiegać się o Kartę "Mrozy dla Rodziny 3+", jak z niej korzystać oraz do czego ona uprawnia?

Aby otrzymać Kartę "Mrozy dla Rodziny 3+", pomimo posiadania już ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, konieczne jest ponowne złożenie wniosku o wydanie Karty "Mrozy dla Rodziny 3+".

O Kartę "Mrozy dla Rodziny 3+" mogą ubiegać się członkowie Rodzin Wielodzietnych, przez które rozumie się rodziny stale zamieszkałe na terenie gminy Mrozy, składające się z:

1) rodziców (jednego rodzica), małżonka rodzica, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku,
gdy dziecko uczy się lub studiuje;
2) rodziców, rodzica i małżonka rodzica, gdzie występuje niepełnosprawne dziecko,
bez względu na ilość dzieci;
3) rodziców lub małżonków rodziców oraz dzieci, będących w pieczy zastępczej, osób przebywających w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka.
Aby więc uzyskać Kartę, należy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, pok. 3a, złożyć wniosek - do pobrania.

Lokalna karta „Mrozy dla Rodziny 3+” uprawnia do:

•    zakupu zniżkowych biletów do kina „Mikroklimat” w Mrozach w kwocie: dla „rodziców” – 10 zł, dla „dzieci” – 7 zł;
•    50% zniżki na wydarzenia organizowane przez GCK, GBP oraz GOSIR w Mrozach;
•    50% zniżki na opłaty za zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane przez gminne jednostki organizacyjne;
•    zniżek wynegocjowanych z przedsiębiorcami należącymi do programu.

Wykaz instytucji, które oferują zniżki w ramach programu "Mrozy dla Rodziny 3+"

1. FHU Expresso
ul. Jana Kilińskiego 6
05-320 Mrozy
przedstawiciel firmy: Jakubowski Eugeniusz
tel. 507 148 208
werandamrozy@wp.pl
ulga: zniżka na obiady 15% (nie dotyczy napojów)

2. Mr Ozzy Szkoła Językowa Justyna Korbel
ul. Urocza 5
05-320 Mrozy
właściciel firmy: Justyna Agata Korbel
tel. 693 367 296
biuro@mrozzy.pl
www.mrozzy.pl
ulga: 5% zniżki na kursy

3. Puls Sp. z o.o.
ul. Willowa 12
05-320 Mrozy
przedstawiciel firmy: Bilska Magdalena
tel. 500 603 390, 25 757 44 42
puls@g.pl
www.puls-mrozy.pl
ulga: 10% rabatu na usługi stomatologiczne

4. FH-U FOTO ANGELA PIOTR ŁUSZCZEWSKI
ul. Jana Kilińskiego 10
05-320 Mrozy
przedstawiciel firmy: Piotr Łuszczewski
tel. 501 591 053
foto-angela@wp.pl
ulga: 10% zniżki na usługi, 5% zniżki na asortyment, zniżka nie obowiązuje na usługi pralnicze

5. Świat Kwiatów Marcin Sikora
ul. Sulejkowska 56/58 lok. 215
04-157 Warszawa
właściciel firmy: Marcin Sikora
tel. 790540404
sklep@swiatkwiatow.pl
www.sklep.swiatkwiatow.pl
ulga: 5% rabatu na cały asortyment sklepu dostępny na stronie internetowej

Jak zostać partnerem programu "Mrozy dla Rodziny 3+"?

Jeżeli posiadają Państwo firmę i chcieliby Państwo przystąpić do programu "Mrozy dla Rodziny 3+", należy wypełnić formularz, który znajdziecie Państwo poniżej a następnie złożyć ten formularz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, pok. 3a. Po złożeniu wspomnianego dokumentu, Państwa firma otrzyma kartę informacyjną, którą następnie należy umieścić w widocznym miejscu przy wejściu do lokalu, gdzie będą Państwo honorować karty "Mrozy dla Rodziny 3+"

Karta informacyjna, o której mowa wygląda następująco:

 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice otrzymują kartę dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do skończenia 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mieli możliwość korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Link: Wykaz instytucji, które oferują zniżki w ramach ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w urzędzie odpowiadającym miejscu zamieszkania. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Pobierz: Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

W przypadku Gminy Mrozy, miejscem, gdzie należy składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny jest Urząd Stanu Cywilnego w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, pok. 3a.

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstawienie w/w dokumentów nie jest wymagane, w przypadku, kiedy organ wydający Kartę ma dostęp do danych, zawartych we wspomnianych dokumentach lub kiedy informacje w nich zawarte, znane są organowi wydającemu Kartę z urzędu.

 Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodziny wielodzietnych ogólnopolskiej elektronicznej Karty Dużej Rodziny również w formie aplikacji na smartfony.

Zniżki przysługujące posiadaczom Karty w transporcie kolejowym

Na podstawie wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, dzięki Karcie Dużej Rodziny, rodzice oraz małżonkowie rodziców otrzymują ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe - 37 procentową zniżkę na bilety jednorazowe oraz 49 procentową zniżkę na bilety miesięczne.

Zniżki Spółek PKP, będących członkami Ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny:

PKP Intercity S.A. - 25% zniżki dla każdej osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny na przejazdy jednorazowe w 2 klasie w wybranych pociągach dla członków rodzin wielodzietnych (warunek: jeżeli przejazd będą odbywały jednocześnie minimum 3 osoby);

Przewozy Regionalne - oferują posiadaczom Karty Dużej Rodziny zakup pierwszej rocznej REGIOkarty w cenie 140 zł (warunek: REGIOkarta musi zostać zakupiona przez każdego członka rodziny). Posiadacz REGIOkarty może kupić bilet według taryfy RAZEM, co w przypadku nabycia biletu jednorazowego pozwala obniżyć cenę do 30%, a w przypadku biletu miesięcznego do 15%. Posiadacz REGIOkarty ma możliwość nabywania tańszych biletów na przejazdy na trasach obsługiwanych przez Przewozy Regionalne, Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie;

"Koleje Małopolskie" oferują 30% zniżki na przejazdy jednorazowe w pociągach Spółki dla osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny;

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 

www.mpips.gov.pl
www.rodzina.gov.pl
www.empatia.mpips.gov.pl

 

Autor: Administrator

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Karta

  Karta "Mrozy dla Rodziny 3+"

 • Powiększ zdjęcie Karta

  Karta "Mrozy dla Rodziny 3+"

 • Powiększ zdjęcie Karta informacyjna dla partnerów programu

  Karta informacyjna dla partnerów programu "Mrozy dla Rodziny 3+"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:23668