Inwestycje i projekty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Administrator

Artykuły

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukówiec, gmina Mrozy”

15 grudnia 2020

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukówiec, gmina Mrozy” - operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 638 635 zł – tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 30 lipca br. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Mrozy została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00112-65150-UM0700271/19.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Łukówca, jak również poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim ochrona wód powierzchniowych i podziemnych dzięki likwidacji szamb indywidualnych oraz zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód.

„Zakup nowych ubrań typu NOMEX dla jednostki OSP Sokolnik”

28 października 2019

„Zakup nowych ubrań typu NOMEX dla jednostki OSP Sokolnik” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w formie dotacji, w kwocie 2.966,76 zł.

„Zakup nowych ubrań typu NOMEX dla jednostki OSP Wola Rafłowska”

28 października 2019

„Zakup nowych ubrań typu NOMEX dla jednostki OSP Wola Rafłowska” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 2.546,10 zł.

"Zakup nowych węży tłocznych"

28 października 2019

„Zakup nowych węży tłocznych” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 4.464,00 zł.

„Urządzenie otoczenia turystyczno-rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego w Parku im. Piotra Starosty w Mrozach ”

1 lutego 2018
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Urządzenie otoczenia turystyczno-rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego w Parku im. Piotra Starosty w Mrozach ”.

„Zabudowa regionalna stacji tramwaju konnego na trasie Mrozy - Sanatorium Rudka – I etap ”

1 lutego 2018
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Zabudowa regionalna stacji tramwaju konnego na trasie Mrozy  - Sanatorium Rudka – I etap ”.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Paprotnia i Kruki, gmina Mrozy”

6 marca 2018
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Paprotnia i Kruki, gmina Mrozy” w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia. Również w dniu 15 stycznia br. wykonawcy został przekazany teren budowy. Roboty budowlane rozpoczną się po ustabilizowaniu warunków atmosferycznych.

Czytaj więcej o: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Paprotnia i Kruki, gmina Mrozy”

"Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Mrozy"

21 listopada 2017
Administrator

Zadanie: "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Mrozy" dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 9 822,50 zł.

"Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Mrozy"

21 listopada 2017
Administrator

Zadanie: "Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Mrozy" dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł.

"Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Mrozy"

21 listopada 2017
Administrator

Zadanie: "Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Mrozy" dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 187 525,80 zł.

„Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne w technologii LED w budynku Szkoły Podstawowej w Mrozach w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

4 października 2017
Administrator

Zadanie „Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne w technologii LED w budynku Szkoły Podstawowej w Mrozach w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie pożyczki, w kwocie 64 141,zł.

„Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Armii Krajowej 12 w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

4 października 2017
Administrator

Zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Armii Krajowej 12 w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie pożyczki, w kwocie 118 896,95zł.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

14 września 2017
Administrator

Zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie pożyczki, w kwocie 500 000,00zł.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

7 sierpnia 2017
Administrator

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka,
Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

W ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Konkurs nr: POIiŚ.2.3/2/2016

 

W dniu 10 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nr projektu: POIS.02.03.00-00-0127/16

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0127/16-00

Planowany koszt całkowity projektu: 48 143 163,43 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 24 452 286,98 PLN

Wysokość dofinansowania: 20 784 443,93 PLN

 

Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego oczyszczania ścieków komunalnych.

„Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Kuflew, gmina Mrozy – I etap”

7 sierpnia 2017
Administrator

Projekt „Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Kuflew, gmina Mrozy – I etap” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 uzyskał dofinansowanie
w wysokości 190.873,00 zł – tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 24 lipca br. pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Mrozy, reprezentowaną przez Burmistrza Mrozów została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00247-6935-UM0710119/16.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuflew umożliwi skrócenie dystansu do obiektów użyteczności publicznej położonych w centrum miejscowości.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:32770