Listopad 2017
PnWtŚrCzPtSbNd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Władze samorządowe miasta i gminy Mrozy

BURMISTRZ

Dariusz JaszczukZASTĘPCA BURMISTRZA

Luiza Kowalczyk

SEKRETARZ

Magdalena SulichPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Marek RudkaSKARBNIK

Beata Wiącek


RADNI

Lp
Imię i nazwisko
1
Jan Michalski
2
Adam Świątek
3
Kazimierz Sęktas
4
Henryka Osińska
5
Jarosław Sęktas
6
Ewa Trojanowska
7
Krzysztof Niedziałek
8
Wojciech Wańko
9
Mirosława Sekular
10
Marek Rudka
11
Robert Kołak
12
Jan Broda
13
Halina Skorys
14
Mateusz Kazimierski
15
Leszek Podgórski

Mieszkańcy gminy Mrozy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, powołaną do samodzielnego wykonywania zadań administracji państwowej, wyposażoną w materialne środki umożliwiające realizację zadań. Zadaniem samorządu gminnego jest zaspakajanie bieżących potrzeb wspólnoty. W celu realizacji tego zadania mieszkańcy gminy podejmują działania i rozstrzygają o swoich sprawach w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.

Organami gminy są:

 • Rada Miejska,
 • Burmistrz

Rada Miejska

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W skład Rady wchodzi 15 radnych. Kadencja Rady trwa 4 lata. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Ostatnie wybory miały miejsce 16 listopada 2014 r.

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza - na wniosek burmistrza,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • stalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
 10. określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uchwały Rady Miejskiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U.01.142.1591) ze zmianami.

Burmistrz

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. Wybierany jest w wyborach bezpośrednich i powszechnych (Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz. U. Nr 113, poz. 984, ze zmianami Nr 127, poz. 1089). Kadencja Burmistrza trwa 4 lata.

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
 2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. wykonywanie budżetu,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy.

Sołectwa

W celu realizacji zadań pozostających w kompetencji gminy tworzy się jednostki pomocnicze - sołectwa. Przebieg granic sołectw w miarę możliwości uwzględnia naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys.
Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska. Jednostka pomocnicza nie posiada osobowości prawnej, stąd jej gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtys - może uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.
copyright 2006-2016 Urząd Miasta i Gminy Mrozy