Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; activeCalendar has a deprecated constructor in /www/kalendarz/source/activecalendar.php on line 34
Grudzie 2022
PnWtrCzPtSbNd
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Wadze samorzdowe miasta i gminy Mrozy

BURMISTRZ

Dariusz JaszczukZASTPCA BURMISTRZA

Luiza Kowalczyk

SEKRETARZ

Magdalena SulichPRZEWODNICZCY RADY MIEJSKIEJ

Marek RudkaSKARBNIK

Beata Wicek


RADNI

Lp
Imi i nazwisko
1
Jan Michalski
2
Adam witek
3
Kazimierz Sktas
4
Henryka Osiska
5
Jarosaw Sktas
6
Ewa Trojanowska
7
Krzysztof Niedziaek
8
Wojciech Wako
9
Mirosawa Sekular
10
Marek Rudka
11
Robert Koak
12
Jan Broda
13
Halina Skorys
14
Mateusz Kazimierski
15
Leszek Podgrski

Mieszkacy gminy Mrozy tworz z mocy prawa wspólnot samorzdow, powoan do samodzielnego wykonywania zada administracji pastwowej, wyposaon w materialne rodki umoliwiajce realizacj zada. Zadaniem samorzdu gminnego jest zaspakajanie biecych potrzeb wspólnoty. W celu realizacji tego zadania mieszkacy gminy podejmuj dziaania i rozstrzygaj o swoich sprawach w gosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za porednictwem organów gminy.

Organami gminy s:

 • Rada Miejska,
 • Burmistrz

Rada Miejska

Rada Miejska jest organem stanowicym i kontrolnym gminy. W skad Rady wchodzi 15 radnych. Kadencja Rady trwa 4 lata. Radni wybierani s w wyborach bezporednich. Ostatnie wybory miay miejsce 16 listopada 2014 r.

Do waciwoci Rady Miejskiej nale wszystkie sprawy pozostajce w zakresie dziaania gminy, o ile ustawy nie stanowi inaczej.

Do wycznej waciwoci Rady Miejskiej naley:

 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego dziaania oraz przyjmowanie sprawozda z jego dziaalnoci,
 3. powoywanie i odwoywanie skarbnika, który jest gównym ksigowym budetu, oraz sekretarza - na wniosek burmistrza,
 4. uchwalanie budetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budetu oraz podejmowanie uchway w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytuu,
 5. uchwalanie studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu dziaania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im skadników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków budetowych na realizacj zada przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwa w sprawach podatków i opat w granicach okrelonych w odrbnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwa w sprawach majtkowych gminy, przekraczajcych zakres zwykego zarzdu, dotyczcych:
  • okrelania zasad nabycia, zbycia i obcienia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzierawiania lub najmu na okres duszy ni trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi inaczej; do czasu okrelenia zasad burmistrz moe dokonywa tych czynnoci wycznie za zgod rady gminy,
  • emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
  • zacigania dugoterminowych poyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokoci poyczek i kredytów krótkoterminowych zaciganych przez burmistrza w roku budetowym,
  • zobowiza w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczajcej granic ustalan corocznie przez rad gminy,
  • tworzenia i przystpowania do spóek i spódzielni oraz rozwizywania i wystpowania z nich,
  • okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziaów i akcji przez burmistrza,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsibiorstw, zakadów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposaania ich w majtek,
  • stalania maksymalnej wysokoci poyczek i porcze udzielanych przez burmistrza w roku budetowym,
 10. okrelanie wysokoci sumy, do której burmistrz moe samodzielnie zaciga zobowizania,
 11. podejmowanie uchwa w sprawie przyjcia zada, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
 12. podejmowanie uchwa w sprawach wspódziaania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majtku,
 13. podejmowanie uchwa w sprawach wspópracy ze spoecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pastw oraz przystpowania do midzynarodowych zrzesze spoecznoci lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwa w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów bdcych drogami publicznymi lub nazw dróg wewntrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z pón. zm.), a take wznoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 16. podejmowanie uchwa w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada Miejska obraduje na sesjach zwoywanych przez przewodniczcego w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz na kwarta. Uchway Rady Miejskiej zapadaj zwyk wikszoci gosów w obecnoci co najmniej poowy ustawowego skadu Rady, w gosowaniu jawnym, chyba e ustawa stanowi inaczej (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, Dz.U.01.142.1591) ze zmianami.

Burmistrz

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. Wybierany jest w wyborach bezporednich i powszechnych (Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz. U. Nr 113, poz. 984, ze zmianami Nr 127, poz. 1089). Kadencja Burmistrza trwa 4 lata.

Burmistrz wykonuje uchway Rady Miejskiej i zadania gminy okrelone przepisami prawa.
Do zada Burmistrza naley w szczególnoci:

 1. przygotowywanie projektów uchwa Rady Miejskiej,
 2. okrelanie sposobu wykonywania uchwa,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. wykonywanie budetu,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zada wasnych gminy burmistrz podlega wycznie Radzie Miejskiej.

Burmistrz kieruje biecymi sprawami gminy oraz reprezentuje j na zewntrz.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzdu Miasta i Gminy.

Soectwa

W celu realizacji zada pozostajcych w kompetencji gminy tworzy si jednostki pomocnicze - soectwa. Przebieg granic soectw w miar moliwoci uwzgldnia naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wizi spoeczne.

Organem uchwaodawczym w soectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sotys.
Nadzór nad dziaalnoci organów soectwa sprawuje Rada Miejska. Jednostka pomocnicza nie posiada osobowoci prawnej, std jej gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budetu gminy.

Przewodniczcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sotys - moe uczestniczy w pracach Rady Miejskiej na zasadach okrelonych w statucie gminy, bez prawa udziau w gosowaniu.
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy