Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ogoszenie o konkursie na realizacje zada publicznych w 2007 r.

06.03.2007

Wójt Gminy Mrozy dziaajc na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 14, art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) ogasza:

otwarty konkurs ofert na realizacj zada publicznych w 2007 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

I. Okrelenie zadania:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wród dzieci i modziey:

  1. prowadzenie zaj w nastpujcych dziedzinach: pika siatkowa, pika nona i karate,

  2. organizowanie masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, zawodów oraz innych imprez o podobnym charakterze,

  3. wspieranie udziau sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasigu ponadgminnym.

 2. W zakresie wspierania rozwoju sportu i rekreacji dorosych mieszkaców gminy w dyscyplinach:

  1. pika siatkowa,

  2. pika nona,

  3. karate

 3. Organizowanie obozów sportowych i szkoleniowo – kondycyjnych

II. Wysoko rodków przeznaczonych na realizacj zada w 2007 r. wynosi

45.000 z (sownie: czterdzieci pi tysicy zotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, mog uczestniczy organizacje pozarzdowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podlege organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 2. Dotacj na realizacj zadania otrzymaj podmioty, których oferty zostan wybrane w niniejszym postpowaniu konkursowym.

 3. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zada, o których mowa w ogoszeniu konkursowym.

 4. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania rodków w wysokoci, o któr wystpuje oferent.

 5. Szczegóowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomidzy Wójtem, a oferentem.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Zadanie powinno by realizowane w roku 2007 .

 2. Zadanie powinno by realizowane z najwysz starannoci, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowizujcymi przepisami prawa.

 3. Zadanie naley realizowa w taki sposób by dziaaniami, wynikajcymi z poszczególnych programów, objta zostaa jak najwiksza liczba uczestników, mieszkaców Gminy Mrozy.

 4. Zadania bd realizowane na obiektach sportowych stanowicych wasno gminy.

V. Termin skadania ofert

Oferty naley skada w Urzdzie Gminy Mrozy, ul. Mickiewicza 35, pokój nr 1 lub za porednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2007 r.

W przypadku skadania ofert poczt, za termin zoenia uwaa si dat stempla pocztowego. Na kopercie z ofert dopisa: „Konkurs – zadanie ..... (wpisa tre zadania).

Ofert naley przygotowa na formularzu, który stanowi zacznik do niniejszego ogoszenia (do pobrania ze strony www.mrozy.bip.net.pl).

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Otwarcie ofert nastpi w dniu 5 kwietnia 2007 r.

 2. Oceny formalnej i merytorycznej zoonych ofert dokonuje komisja konkursowa powoana przez Wójta.

 3. Konkurs rozstrzyga Wójt po zapoznaniu si z opini komisji konkursowej.

 4. Ogoszenie zawierajce rozstrzygnicie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogosze Urzdu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Odrzuceniu podlegaj oferty:

 1. niekompletne,

 2. zoone po terminie,

 3. na drukach innych ni w niniejszym ogoszeniu,

 4. nie dotyczce pod wzgldem merytorycznym zadania wskazanego w niniejszym ogoszeniu.

 5. przekraczajce kwot wnioskowanej dotacji wskazan w punkcie II ogoszenia.

Kryteria oceny ofert:

 1. wykonawca zadania powinien posiada dowiadczenie w zakresie realizacji zleconego zadania,

 2. zakres rzeczowy zadania,

 3. objcie programem jak najwikszej liczby uczestników, bdcych mieszkacami Gminy Mrozy.

copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy