Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

XXV Sesja Rady Gminy Mrozy

05.04.2013

W dniu 21 marca odbya si XXV Sesja Rady Gminy w Mrozach. Zgodnie z porzdkiem obrad, Pan Wójt dokona wrczenia nagród dla laureatów konkursu plastyczno – poetyckiego „Mrozy miastem”. Nastpnie osoby uczestniczce w Sesji zapoznay si z informacj dotyczc sytuacji na lokalnym rynku pracy zaprezentowan przez Dyrektor Powiatowego Urzdu Pracy w Misku Mazowieckim, pani Grayn Borowiec. Liczba bezrobotnych wzrasta. Na terenie powiatu miskiego zarejestrowanych jest 6 100 osób, w tym 327 z gminy Mrozy.

Szczegóowe zestawienie osób bezrobotnych na terenie gminy przedstawia si nastpujco:


Informacje o funkcjonowaniu Zakadu Gospodarki Komunalnej przedstawi pan Stanisaw Konopka – Dyrektor Zakadu. Zakad funkcjonuje na terenie gminy od 1 stycznia 1995 roku. Swoj dziaalnoci  obejmuje biece i stae zaspakajanie potrzeb zbiorowych mieszkaców gminy w zakresie oczyszczania (zamiatanie ulic i chodników, wywóz nieczystoci staych i pynnych, zimowe utrzymanie ulic), gospodarki wodno – ciekowej (eksploatacja sieci wodocigowych i kanalizacyjnych), utrzymania zieleni oraz konserwacji i remontów biecych nawierzchni ulic, chodników i placów. W 2012 r. Zakad zatrudnia rednio  20 osób (18,2 etatów) oraz dodatkowo rednio 8 osób w okresie letnim na umowy – zlecenia.
W wyniku rocznej zbiórki odpadów komunalnych na skadowisko przekazano 667,15 Mg. Do recyklingu przekazano 228,1 Mg odpadów posegregowanych, w tym: 151,8 Mg stuczki szklanej, 50,7 Mg tworzyw sztucznych, 4,0 Mg metali,  4,0 Mg odpadów wielkogabarytowych oraz 2,4 Mg elekt rozomu.
 Za udzia w Konkursie o Puchar Recyklingu Zakad zosta wyróniony i otrzyma nagrod z WFO i GW w wysokoci 5 tys. z za ilo odebranej i wyselekcjonowanej stuczki szklanej. Zakad eksploatuje Stacj Uzdatniania Wody i sie wodocigow o dugoci 167,1 km, sie kanalizacyjn o dugoci 33,23 km i 13,45 km przyczy do budynków. W 2012 r.  wybudowa na zlecenie Urzdu Gminy kompleksy boisk sportowych w Mrozach oraz chodniki z kostki brukowej na ul. Sienkiewicza, Kopernika, Wskiej i Akacjowej. Ponadto dowoono kruszywo na drogi gminne.
Zgodnie z dalszym porzdkiem obrad, pan Wójt omówi zasady prowadzenia zbiórki nieczystoci staych, a pani Skarbnik przedstawia informacj o udzielonych z budetu gminy dotacjach w roku 2012. Nastpnie Rada podja szereg uchwa dotyczcych midzy innymi:
- opinii Rady Gminy Mrozy o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkacami oraz wystpienia z wnioskiem o nadanie miejscowoci Mrozy statusu miasta,
- zbycia nieruchomoci gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 497/2 o powierzchni 0,0941 ha i 128/2 o pow. 0,07 ha pooonych w Grodzisku,
- nadania nazwy ulicy „Miodowa” w Woli Paprotniej,
- wyraenia zgody na utworzenie z dniem 1 wrzenia 2013 r. klas sportowych w Zespole Szkó w Mrozach,
- zmian we wzorze deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami,
- zmian w Regulaminie utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy Mrozy.


Z treci wszystkich uchwa bdzie mona zapozna si na stronie www.mrozy.bip.net.pl w zakadce Prawo lokalne – Uchway Rady Gminy.

Zdjcia z XXV Sesji Rady Gminy Mrozy
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy