Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Nabr na stanowisko: Asystenta rodziny

07.03.2013

Kierownik Gminnego Orodka pomocy Spoecznej w Mrozach ogasza nabór na stanowisko: Asystenta rodziny

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecie-maj 2013r.

1. Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z peni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralno za przestpstwa popenione umylnie lub umylne przestpstwo skarbowe,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalajcego na zatrudnienie na okrelonym stanowisku,
f) wyksztacenie:

- wysze o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
- lub wyksztacenie wysze na dowolnym kierunku, uzupenione szkoleniem w zakresie pracy z dziemi lub rodzin i udokumentuje co najmniej roczny sta pracy z dziemi lub rodzin,
- lub studiami podyplomowymi obejmujcymi zakres programowy szkolenia okrelony w drodze rozporzdzenia Ministra waciwego do spraw rodziny i udokumentuje
co najmniej roczny sta pracy z dziemi lub rodzin,
- lub co najmniej wyksztacenie rednie, szkolenie w zakresie pracy z dziemi lub rodzin i udokumentuje co najmniej 3 letni sta pracy z dziemi lub rodzin.

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie by/a pozbawiony/a wadzy rodzicielskiej oraz wadza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
h) kandydat/kandydatka wypenia obowizek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowizek zosta na niego/ni naoony na podstawie tytuu wykonawczego pochodzcego lub zatwierdzonego przez sd;
 
2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomo obsugi komputera i programów biurowych,
b) wiedza i dowiadczenie w zakresie prawidowego funkcjonowania rodziny,
c) znajomo lokalnego rodowiska oraz umiejtno nawizywania wspópracy
z jednostkami i instytucjami pomocy spoecznej,
d) samodzielno w dziaaniu oraz wykazywanie wasnej inicjatywy,
e) komunikatywno, empatia, zaangaowanie, asertywno,
f) umiejtno wspópracy w zespole,
g) odporno na sytuacje stresowe,
h) umiejtno zachowania bezstronnoci w kontakcie z rodzin
i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie wasnego rodka transportu,
j) znajomo przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej i innych aktów normatywnych zwizanych z pomoc spoeczn;
 
3. Preferowane cechy osobowociowe kandydatów:

a) empatia
b) komunikatywno
c) odpowiedzialno
d) kreatywno
e) obowizkowo
f) rzetelno
g) zaangaowanie i odporno na stres
h) zdolnoci organizacyjne

4. Zakres wykonywanych zada na stanowisku:

Do gównego obowizku asystenta rodziny nalee bdzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagroonych wykluczeniem spoecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw yciowych czonków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny bdzie za systematyczn indywidualn prac  z rodzinami wskazanymi przez Orodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia  w wypenianiu swoich zada. W tym celu asystent rodziny m.in. bdzie:

- wspópracowa z instytucjami takimi jak szkoa, przedszkole, sd, urzd pracy, urzd miasta, itp.,
- pomaga w wypenianiu zada opiekuczo - wychowawczych,
- pomaga i uczy oszczdnego zarzdzania budetem domowym,
- merytorycznie pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomaga w rozwizywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspiera jej aktywno spoeczn,
- motywowa do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych czonków rodziny.

Asystent rodziny wiadczy bdzie usugi w miejscu zamieszkania rodziny ale moe równie towarzyszy rodzinie poza miejscem zamieszkania , zgodnie z harmonogramem usug ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodzin. Asystent rodzinny bdzie wykonywa usug poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjciem,
b) List motywacyjny

CV naley opatrzy klauzul:

„Owiadczam, e wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z pón. zm.)”.
c) kopie dokumentów potwierdzajcych wyksztacenie,
d) kopie dokumentów powiadczajcych posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zawiadczenia o ukoczeniu kursów i szkole, dyplomy),
e) kopie wiadectw pracy, ewentualnie referencje z zakadów pracy,
f) owiadczenie o stanie zdrowia pozwalajcym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstpne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
g) owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych,
h) owiadczenie o niekaralnoci za przestpstwo popenione umylnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowizany do dostarczenia zawiadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
i) kopia dowodu osobistego,
j) inne dokumenty potwierdzajce zdobyt wiedz, umiejtnoci i kwalifikacje.

Uwaga!  W przypadku zatrudnienia kandydat zobowizany bdzie do przedoenia do wgldu pracodawcy oryginay w/w. dokumentów.

6. Postpowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postpowania rekrutacyjnego:

- Etap I. Weryfikacja ofert pod wzgldem formalnym oraz dokonanie wstpnej oceny merytorycznej,
- Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Mrozach, przy ul. Armii Krajowej i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
 
7.Termin i sposób skadania ofert:

Dokumenty (w zamknitej kopercie) naley skada osobicie w siedzibie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Mrozach u Kierownika lub poczt na adres:

Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
ul. Armii Krajowej 12
05-320 Mrozy


w terminie od 08.03.2013 do 25.03.2013 r. (liczy si data wpywu oferty do Orodka do godz. 16.00)
 
Aplikacje niekompletne lub które wpyn do Orodka po okrelonym wyej terminie NIE BD ROZPATRYWANE

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostan powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach konkursu umieszczona bdzie na tablicy informacyjnej GOPS Mrozy i na stronie internetowej Urzdu Gminy.

copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy