Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Informacja z XXIV Sesji RG Mrozy

21.02.2013

W dniu 15 lutego odbya si XXIV Sesja Rady Gminy w Mrozach. Zgodnie z porzdkiem obrad radni podjli kluczowe uchway dot. odpadów komunalnych, a take m. in. „Program opieki nad zwierztami bezdomnymi”, „Regulamin utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy Mrozy”, „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mrozy na lata 2013 – 2017”, zasady i warunki korzystania z przystanków, których wacicielem lub zarzdzajcym jest gmina Mrozy.

Najistotniejszym z podjtych uchwa wydaje si by stawka za odbiór odpadów, jak uchwalono w wysokoci 10 z miesicznie od gospodarstwa domowego za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 48 z miesicznie za odpady zbierane w sposób nie selektywny. Przyjto take obowizujce wzory deklaracji dla wacicieli nieruchomoci zamieszkaych, niezamieszkaych oraz zamieszkaych czasowo, które mieszkacy powinni dostarczy do Urzdu Gminy w Mrozach w terminie do 20 maja 2013 r.

Ze wszystkimi uchwaami bdzie mona zapozna si na stronie www.mrozy.bip.net.pl w zakadce Prawo lokalne – Uchway Rady Gminy.

Zebrani wysuchali take analizy stanu bezpieczestwa i porzdku publicznego na terenie gminy Mrozy w 2012 r., któr przedstawi zastpca komendanta Komisariatu Policji w Mrozach, podkom. mgr Tomasz Pluchart. Komisariat Policji w Mrozach obejmuje swoim dziaaniem 4 gminy o powierzchni 460 km 2, co stanowi 45% powierzchni caego powiatu. W minionym roku na terenie gminy Mrozy odnotowano 63 przestpstwa (na 260 w caym terenie komisariatu) oraz 48 zdarze drogowych. Zatrzymano 25 nietrzewych kierujcych, w tym 8 nietrzewych rowerzystów. Pocieszajcym jest fakt, e pomimo a 691 interwencji stan bezpieczestwa w naszej gminie poprawia si.

Informacj o stanie bezpieczestwa przeciwpoarowego przedstawi Komendant Gminny ZOSP RP, Kazimierz Osiski. Teren gminy Mrozy pod wzgldem operacyjnym zabezpiecza 13 jednostek OSP, wród których dwie (OSP Mrozy i OSP Grodzisk) wczone s do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ganiczego. Tu zagroenia wystpujce na terenie gminy Mrozy w zasadzie od kilku lat nie zmieniaj si. W duej mierze s to poary lasów i traw, a take miejscowe podtopienia spowodowane roztopami czy skutki silnych wiatrów w postaci wywróconych drzew. W 2012 roku odnotowano 36 poarów, 26 miejscowych zagroe i 2 alarmy faszywe. Najwicej zdarze wystpowao w miesicach marzec – kwiecie oraz wakacyjnych. Najwiksz aktywnoci wykazay si OSP Mrozy (udzia w 54 interwencjach) oraz OSP Grodzisk (23 interwencje). Warto doda, e wszystkie jednostki w naszej gminie zachowuj pen gotowo bojow, posiadaj na swoim wyposaeniu przynajmniej 1 samochód ratowniczo – ganiczy oraz wyposaone s w niezbdny podstawowy sprzt, który pozwala im w odpowiedni sposób realizowa stawiane przed nimi zadania.

Przedstawiono take sprawozdania z dziaalnoci instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach z fili w Jeruzalu oraz Gminnego Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej.

Stan ksigozbioru na dzie 31 grudnia 2012 r. wyniós 38 962 woluminy, z czego 30 748 znajduje si w Mrozach, a 8 214 w Jeruzalu. W minionym roku odnotowano 16 922 wypoyczenia ksiek oraz 881 czasopism w dziale dla dorosych, 5 143 ksiek oraz
42 czasopisma w oddziale dla dzieci i 2558 ksiek i 199 czasopism w filii w Jeruzalu. Biblioteka angauje si take w organizacj ferii i wakacji dla dzieci, wiatowy Dzie Ksiki i Praw Autorskich, Tydzie Bibliotek, Dzie Mamy, konkursy recytatorskie, spotkania autorskie czy akcj „Caa Polska czyta dzieciom”. Warto doda, e biblioteka
w Mrozach plasuje si na zaszczytnym 4 miejscu w czytelnictwie w powiecie miskim,
o czym poinformowaa dyrektor Zofia Jagodziska.

Informacj dot. dziaalnoci Gminnego Centrum Kultury w Mrozach przedstawi dyrektor Mirosaw Borczyski. W swoim wystpieniu omówi zajcia artystyczno - edukacyjne dla dzieci i modziey (wród których znajduj si m. in. taniec ludowy, nowoczesny, cheerleaders, balet, zajcia wokalne, warsztaty kabaretowe, rysunek i malarstwo, rkodzieo artystyczne, zajcia teatralne, warsztaty modelarskie), zajcia dla dorosych w ramach Akademii Kulturalnej (florystyka, dietetyka, jzyk hiszpaski, jzyk angielski, aerobik, joga, zajcia komputerowe, rysunek i malarstwo, decoupage, warsztaty archeologiczne, kaligrafia, zumba, chór) oraz szereg organizowanych i wspóorganizowanych imprez, których cznie odbyo si niemale 70. Do najwikszych zaliczy naley Dni Mrozów, a take przegld artystyczny „Kulturomaniak”, w którym w 2012 r. wzia udzia rekordowa liczba uczestników – okoo 1 700 osób. Jednym z najistotniejszych wydarze minionego roku byo take otwarcie kina cyfrowego „Mikroklimat”, na które Centrum pozyskao dofinansowanie z MKiDN.

W odpowiedziach na interpelacje, wnioski i zapytania Wójt Gminy udzieli informacji dot. m. in. parkingu i chodnika w Grodzisku, kursowania autobusów, remontów dróg, projektu budowy dot. wykluczenia cyfrowego.
Kolejna sesja odbdzie si w marcu br.
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy