Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Stowarzyszenie Przyjaci Mrozw

28.11.2006

Statut Stowarzyszenia Przyjació Mrozów

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie dziaajce na podstawie niniejszego statutu nosi nazw "Stowarzyszenie Przyjació Mrozów" zwane dalej "Stowarzyszeniem".


§ 2

Terenem dziaalnoci Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzib jego wadz jest miejscowo Mrozy, powiat miski.


§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, dziaa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach" i niniejszego statutu, posiada osobowo prawn.


§4

Stowarzyszenie uywa pieczci okrgej z napisem w otoku "Stowarzyszenie Przyjació Mrozów" oraz z herbem Mrozów.


§ 5

Stowarzyszenie jest spoeczn organizacj penoletnich obywateli polskich i cudzoziemców, a take osób prawnych wspierajcych cele Stowarzyszenia. Do Stowarzyszenia mog nalee take maoletni w wieku od 16 do 18 lat ycia z ograniczeniami wynikajcymi z art. 3 ust. 2 prawa o stowarzyszeniach. Czonkowie Stowarzyszenia dziaaj zgodnie z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele i rodki dziaania

§ 6

Celem stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie dziaalnoci na rzecz spoecznoci Gminy Mrozy, pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkaców dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju Mrozów oraz pielgnowanie tradycji i historii oraz swoistych walorów miejscowoci.
2. Ochrona wartoci kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych przy wspódziaaniu z administracj pastwow, samorzdow i instytucjami spoecznymi oraz prywatnymi.
3. Udzielanie spoeczestwu i wadzom praktycznych wskaza w odpowiedzi na wspóczesne problemy, potrzeby i aspiracje rozwoju Mrozów, a take opiniowanie z punktu widzenia Mrozów wikszych przedsiwzi inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia terenów i obiektów.
4. Ksztatowanie postaw obywatelskich mieszkaców Mrozów, popieranie inicjatyw spoecznych, kulturalnych i gospodarczych.
5. Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.


§ 7


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wystpowanie do mieszkaców lub do waciwych wadz, instytucji i osób z wnioskami w sprawach dotyczcych ochrony i utrzymania charakteru Mrozów.
2. Gromadzenie materiaów dotyczcych historii Mrozów i prowadzenie dziaalnoci studialnej i dokumentacyjnej w tym zakresie.
3. Organizowanie posiedze popularno-naukowych, sympozjów, odczytów, wykadów, wystaw, a take konkursów zwizanych z potrzebami kulturalnymi mieszkaców Mrozów.
4. Ustanowienie honorowej odznaki "Zasuony dla Mrozów", nadawanej osobom wybitnie zasuonym dla rozwoju miejscowoci zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Popieranie dziaalnoci wydawniczej w druku i w innych formach przekazu w zakresie realizacji celów stowarzyszenia.
6. Podejmowanie dziaalnoci kulturalnej dla gromadzenia rodków realizacji celów.
7. Wspópraca z innymi organizacjami, instytucjami i rodowiskami krajowymi i zagranicznymi o zblionych celach. 8. Przygotowanie i prowadzenie przedsiwzi z zakresu sportu, rekreacji i turystyki w tym w szczególnoci imprez otwartych , obozów.


Czonkowie Stowarzyszenia. Ich prawa i obowizki

§ 8


Czonkami Stowarzyszenia s osoby fizyczne i prawne akceptujce cele i zadania Stowarzyszenia. Osoby prawne mog by jedynie czonkami wspierajcymi.

§ 9

Czonkowie Stowarzyszenia dziel si na czonków:
a. rzeczywistych.
b. wspierajcych.
c. honorowych.

§ 10


1.Czonkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne. Nabywa si je na podstawie pisemnej deklaracji z dniem podjcia uchway przez Zarzd Stowarzyszenia.
2. Czonkostwo honorowe osobom fizycznym nadaje Walne Zebranie Czonków Rzeczywistych Stowarzyszenia na wniosek Zarzdu za szczególne zasugi dla rozwoju Stowarzyszenia.

§ 11


1. Czonkami rzeczywistymi Stowarzyszenia s czonkowie zaoyciele oraz inni obywatele polscy (penoletni i maoletni od 16 do 18 lat) lub penoletni cudzoziemcy akceptujcy w deklaracji postanowienia Statutu i uchway Stowarzyszenia.
2. Czonkiem wspierajcym moe by osoba fizyczna lub prawna akceptujca cele Stowarzyszenia, która zadeklarowaa na jego rzecz pomoc finansow lub rzeczow. Czonkami wspierajcymi zostaje si na podstawie pisemnej deklaracji zgoszonej przez osob fizyczn lub prawn po podjciu akceptujcej uchway przez Zarzd Stowarzyszenia.

§ 12


Czonek rzeczywisty ma prawo do uczestniczenia we wszystkich rodzajach dziaalnoci i pracach Stowarzyszenia z gosem stanowicym na walnych Zebraniach Stowarzyszenia. Posiada czynne i bierne prawo wyborcze do wadz Stowarzyszenia.

§ 13


Czonkowie wspierajcy maj prawo zgasza wnioski do wadz Stowarzyszenia i uczestniczy we wszystkich dziaaniach Stowarzyszenia. Osoba prawna dziaa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela wskazanego przez jej wadze.

§ 14


Czonek rzeczywisty ma obowizek:
1) realizowania i krzewienia zaoe statutowych i obywatelskich,
2) czynnego udziau w realizacji celów Stowarzyszenia,
3) przestrzegania regulaminów i uchwa wadz Stowarzyszenia oraz wprowadzania ich w ycie.

§ 15


Czonek wspierajcy jest obowizany do regularnego wywizywania si z deklarowanych wiadcze oraz przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwa wadz stowarzyszenia.

§ 16


Czonkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystpienia zgoszonego Zarzdowi na pimie,
2) wykluczenia ze Stowarzyszenia,
3) pozbawienia przez sd powszechny praw publicznych, mierci,
4) skrelenia z rejestru czonków za zaleganie z opat skadek czonkowskich przez co najmniej 6 miesicy, mimo pisemnego upomnienia.

§ 17


1. Spory wynike midzy czonkami w obrbie Stowarzyszenia rozstrzyga Zarzd.
2. Za nieprzestrzeganie statutu, za dziaanie sprzeczne z uchwaami wadz albo na szkod Stowarzyszenia lub za popenienie czynu uwaczajcego godnoci czonka, Zarzd Stowarzyszenia ma prawo udzieli czonkowi upomnienia lub zawiesi w prawach czonka na okres 1 roku, a w szczególnie jaskrawych przypadkach wykluczy.
3. Od decyzji Zarzdu przysuguje czonkowi prawo odwoania si do Walnego zebrania w terminie 7 dni od daty powzicia decyzji.

 

Wadze Stowarzyszenia

§ 18


Wadzami Stowarzyszenia s:
1. Walne Zebranie Czonków Rzeczywistych.
2. Zarzd.
3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 19


Kadencja wadz trwa trzy lata.

§ 20


Uchway wadz zapadaj zwyk wikszoci gosów przy obecnoci co najmniej poowy liczby osób uprawnionych do gosowania. A w razie równoci gosów decyduje gos przewodniczcego zebrania. Wybory do Zarzdu i Komisji Rewizyjnej odbywaj si w gosowaniu jawnym. Walne zgromadzenie moe ustali tryb tajny wyborów.

Walne Zebranie Czonków Rzeczywistych
§ 211. Walne Zebranie jest najwysz wadz Stowarzyszenia. Moe by zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania naley:
a. ustalenie gównych kierunków dziaalnoci Stowarzyszenia.
b. rozpatrywanie i akceptowanie rocznych sprawozda z dziaalnoci Zarzdu i Komisji Rewizyjnej, a w przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego sprawozda za okres minionej kadencji.
c. brak akceptacji rocznego sprawozdania z dziaalnoci Zarzdu jest równoznaczny z odwoaniem Zarzdu,
d. udzielenie lub odmowa udzielenia na zebraniu sprawozdawczym lub sprawozdawczo-wyborczym absolutorium czonkom Zarzdu na wniosek Komisji Rewizyjnej, nie udzielenie absolutorium czonkowi Zarzdu jest równoznaczne z jego odwoaniem.
e. ustalenie wysokoci skadek czonkowskich wszystkich czonków.
f. uchwalanie zmian statutu.
g. nadawanie i pozbawianie godnoci czonka honorowego na wniosek Zarzdu.
h. podejmowanie uchway w przedmiocie rozwizania Stowarzyszenia.
i. podejmowanie uchwa w innych sprawach.

§ 221. Walne Zebranie zwouje Zarzd przynajmniej raz w roku w cigu piciu miesicy po upywie roku kalendarzowego, jako zebranie sprawozdawcze.
2. Zarzd zobowizany jest zwoywa Nadzwyczajne Walne Zebranie na podstawie wasnej uchway, na danie Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej jednej trzeciej liczby czonków rzeczywistych. Powinno si ono odby w cigu 30 dni od daty wpywu wniosku w sprawie jego zwoania. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostao zwoane.
3. O terminie, miejscu i porzdku obrad Walnych Zebra czonkowie rzeczywici powinni by powiadomieni co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Walne Zebranie moe podejmowa uchway jedynie w sprawach objtych porzdkiem obrad podanym do wiadomoci w terminach i w sposób okrelony w Statucie.
4. Walne Zebranie jest wane przy obecnoci przynajmniej jednej trzeciej uprawnionych do gosowania czonków rzeczywistych w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez wzgldu na ilo obecnych.
Z gosem doradczym zapraszani s czonkowie wspierajcy i czonkowie honorowi.

Zarzd

§ 23


1. Zarzd kieruje prac Stowarzyszenia w okresie midzy Walnymi Zebraniami. Zarzd skada si z 7 - 9 czonków wybranych przez Walne Zebranie, przy czym Zarzd moe dokooptowa osoby z grona czonków rzeczywistych w celu rozszerzenia skadu wadz w czasie trwania kadencji, wadzom tym przysuguje prawo kooptacji w iloci nie wikszej ni 1/3 skadu.
2. Do kompetencji Zarzdu naley w szczególnoci:
a. realizowanie wytycznych i uchwa Walnego Zebrania.
b. przedkadanie rocznego sprawozdania ze swej dziaalnoci podczas obrad Walnego Zebrania.
c. uchwalenie rocznego planu pracy i budetu oraz czuwanie nad ich realizacj.
d. zwoywanie Walnych Zebra oraz ustalenie porzdku ich obrad.
e. przyjmowanie czonków rzeczywistych i wspierajcych.
f. zarzdzanie majtkiem i funduszami Stowarzyszenia.
g. zatwierdzanie regulaminów okrelonej dziaalnoci.
h. rozpatrywanie skarg czonków i rozstrzyganie sporów.
i. skrelenie z rejestru czonków za zaleganie z opat skadek,
j. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewntrz.

§ 24


Posiedzenia Zarzdu odbywaj si w razie potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz na kwarta. Zwouje je Prezes lub upowanieni przez niego wiceprezesi albo z upowanienia jego sekretarz.

§ 25


1. Zarzd na posiedzeniu konstytutywnym wybiera sporód siebie prezesa, pierwszego wiceprezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Stowarzyszenie na zewntrz jest reprezentowane przez prezesa zarzdu lub w jego zastpstwie przez upowanionego przez niego wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si co najmniej raz w miesicu, za decyzje zapadaj wikszoci gosów w obecnoci co najmniej poowy czonków.
4. Zarzd moe uchwali regulamin pracy Zarzdu.

§ 26


Owiadczenia woli w sprawach finansowych i majtkowych oraz inne czynnoci prawne podpisuj w imieniu Stowarzyszenia cznie prezes z jednym z wiceprezesów albo na podstawie upowanienia prezesa w jego zastpstwie pierwszy wiceprezes i skarbnik lub sekretarz.

Komisja Rewizyjna

§27


1. Komisja Rewizyjna skada si z trzech czonków wybranych przez Walne Zebranie. Na pierwszym posiedzeniu w cigu 14 dni od daty wyboru Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczcego i wiceprzewodniczcego. W przypadku ustpienia czonka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, przysuguje prawo kooptacji jednego czonka.
2. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej maj prawo uczestniczy w posiedzeniach Zarzdu z gosem doradczym.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley:
a. kontrola dziaalnoci Stowarzyszenia ze szczególnym uwzgldnieniem spraw finansowych, co najmniej raz na rok, w pierwszym kwartale roku nastpnego.
b. stawianie na Walnym Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarzdu.
c. skadanie sprawozdania ze swej dziaalnoci Na Walnym Zebraniu.
d. skadanie wniosku o zwoanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
z podaniem przyczyny i porzdku obrad.
e. przedkadanie bieco Zarzdowi wniosków i postulatów wynikajcych z przeprowadzonych kontroli dziaalnoci Stowarzyszenia.

4. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zada kontrolnych jest uprawniona do:
a. dania od Zarzdu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczcych dziaalnoci Stowarzyszenia,
b. dania od czonków Zarzdu zoenia pisemnych lub ustnych wyjanie.
5. Nie mona czy czonkostwa w Komisji Rewizyjnej z penieniem funkcji w Zarzdzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
6. Czonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog:

a. pozostawa w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podlegoci z tytuu zatrudnienia z czonkami Zarzdu,
b. by skazani prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umylnej,
c. otrzymywa z tytuu czonkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokoci wyszej ni okrelone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujcych niektórymi podmiotami prawnymi.

Majtek i fundusze Stowarzyszenia

§ 28


1. Majtek Stowarzyszenia stanowi fundusze, ruchomoci i nieruchomoci.
2. Na fundusze skadaj si:
a. skadki czonkowskie i ofiarno publiczna.
b. dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
c. dochody z wasnej dziaalnoci,
d. dochody z majtku Stowarzyszenia.

3. Dziaalno gospodarcza moe by prowadzona w rozmiarach sucych realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Dochód z dziaalnoci gospodarczej jest przeznaczony na realizacj celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 29


1. Majtkiem oraz funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarzd. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Stowarzyszenie prowadzi gospodark finansow oraz rachunkowo zgodnie z obowizujcymi przepisami.
2. Zabronione jest:
a. udzielanie poyczek lub zabezpieczanie zobowiza majtkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego czonków, czonków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostaj w zwizku maeskim albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
b. przekazywanie majtku Stowarzyszenia na rzecz jego czonków, czonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, w szczególnoci jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywanie majtku Stowarzyszenia na rzecz jego czonków, czonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, chyba e to wykorzystanie bezporednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d. kupowanie na szczególnych zasadach towarów lub usug od podmiotów, w których uczestnicz czonkowie Stowarzyszenia, czonkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Zmiana Statutu i rozwizanie Stowarzyszenia

§ 30

Uchwa w sprawie zmiany Statutu lub rozwizania si Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie wikszoci 2/3 gosów przy obecnoci co najmniej poowy liczby uprawnionych do gosowania.

§ 31


Uchwaa o rozwizaniu si Stowarzyszenia okreli likwidatora i sposób likwidacji i cel na jaki ma by przeznaczony majtek Stowarzyszenia.

 

Mrozy, 16 listopada 2007r.
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy