Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Sportowe Mrozy

08.10.2012

W dniu 1 padziernika 2012 r. w siedzibie Urzdu Gminy odbyo si spotkanie Wójta Gminy Mrozy z osobami zainteresowanymi rozwojem sportu w naszej gminie. W debacie udzia wzili m.in. przedstawiciele urzdu gminy, dyrektorzy szkó, nauczyciele wychowania fizycznego, przedstawiciele klubów i stowarzysze sportowych, animatorzy boisk „Orlik”.
Spotkanie miao na celu omówienie sytuacji sportu w gminie,  wypracowanie wspólnych dziaa na rzecz jego rozwoju oraz przedyskutowanie koncepcji utworzenia samorzdowej jednostki, funkcjonujcej  w tym obszarze. 

Sport jest wanym elementem strategii dziaania miejscowego samorzdu. W ostatnim czasie znaczco poprawia si infrastruktura sportowa w gminie Mrozy. Wybudowano cztery kompleksy boisk wielofunkcyjnych, w tym trzy w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, co powoduje, e wszystkie szkoy na terenie gminy posiadaj nowoczesne obiekty sportowe. Obecnie,  przy udziale rodków unijnych budowana  jest wielofunkcyjna hala przy ZS w Mrozach,  której oddanie planowane jest na I kwarta 2013 r. Zrealizowana inwestycja bdzie idealnym miejscem do organizacji imprez lokalnych, ponadlokalnych i ogólnokrajowych – sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Daje take moliwo utworzenia w Zespole Szkó w Mrozach klas o profilu sportowym.   

Ponadto obserwujemy  dynamiczny rozwój sportu na terenie gminy. Coraz wicej dzieci, modziey i dorosych uprawia nie tylko sztandarowe dyscypliny, takie jak  pika nona czy siatkówka, ale take kolarstwo, tenis ziemny, karate i wiele innych. Powstaj nowe druyny i grupy sportowe, organizowane s rónorodne turnieje i imprezy sportowe, dzieci i modzie  masowo korzystaj z oferty animatorów boisk Orlik. Dlatego te zachodzi konieczno skoordynowania tych wszystkich dziaa. Std pomys lokalnych wadz gminy o powoaniu placówki, która zajaby si przede wszystkim:

- zarzdzaniem i gospodarowaniem obiektami i urzdzeniami sportowo - rekreacyjnymi bdcymi wasnoci gminy,
- tworzeniem odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji dla mieszkaców gminy oraz popularyzacj i upowszechnianiem rónych dyscyplin sportowych,
- organizacj zaj, imprez oraz zawodów sportowych i rekreacyjnych,
- wspóprac z klubami sportowymi i innymi stowarzyszeniami dziaajcymi na terenie gminy w obszarze sportu.

Przedstawione przez pana Wójta Dariusza Jaszczuka propozycje zostay w peni poparte przez przybyych goci. W czasie dyskusji pady gosy o potrzebie skoordynowania wszystkich dziaa sportowych i tych prowadzonych przez gmin i tych, które tworzone s indywidualnie. Mówiono o koniecznoci stwarzania  warunków do uprawiania  wszystkich dyscyplin sportowych, nawet tych niszowych, o potrzebie budowania bazy trenersko-szkoleniowej, tak aby uzdolniona sportowo modzie  „nie uciekaa” z Mrozów oraz o jak najlepszym i najpeniejszym wykorzystaniu istniejcej i powstajcej infrastruktury sportowej. 
Wszystkich zainteresowanych tematem rozwoju sportu w gminie Mrozy zachcamy do zgaszania swoich pomysów oraz oczekiwa w przedmiotowym zakresie.
 
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy