Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dofinansowanie kosztw ksztacenia modocianych pracownikw

21.09.2012

Wójt Gminy Mrozy informuje, e od 1 wrzenia 2012 r. zmieniy si warunki dofinansowania kosztów ksztacenia modocianych pracowników przysugujcego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami (uczniami) umow o prac w celu przygotowania zawodowego.

Podstawa prawna
 
Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty art. 70 b (Dz. U z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z pón. zm.)

Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania (Dz. U z 1996 r.,  Nr 60, poz. 278, z pón. zm.)

Rozporzdzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu , § 10 ust. 4 i 5 ( Dz. U z 2010 r., Nr 244, poz. 1626),

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r., Nr 59, poz.404 z pón. zm.),

Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis (Dz. U z 2012 r.,  Nr 53, poz. 311).

Wane informacje

Z dniem 1 wrzenia 2012 r. wesza w ycie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r., Nr 205, poz. 1206), a wraz z ni istotne zmiany w systemie ksztacenia zawodowego. Na podstawie powyszej ustawy przebudowano struktur szkolnictwa zawodowego. Do tej pory absolwent gimnazjum móg kontynuowa nauk w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 letnim.

W obecnym systemie nie bdzie ju dwuletnich szkó zawodowych, wszystkie szkoy bd realizoway jednolity, trzyletni cykl ksztacenia. Ponadto nowelizacja przepisów spowodowaa, i przyznawane pracodawcy dofinansowanie  stanowi pomoc de minimis
w zwizku z powyszym pracodawca skadajc wniosek o dofinansowanie kosztów ksztacenia modocianego pracownika musi do niego doczy dodatkowe dokumenty:

1.Wypeniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis,
2.Wszystkie zawiadczenia o pomocy de mini mis, jakie otrzyma w roku, w którym ubiega si o pomoc, oraz w cigu dwóch  poprzedzajcych go lat.

Brak któregokolwiek z powyszych dokumentów spowoduje, e pomoc de minimis nie bdzie moga by przyznana pracodawcy.

Pracodawcom, którzy ubiega si bd o dofinansowanie kosztów ksztacenia modocianych pracowników od 1 wrzenia 2012 r. przysugiwa bdzie ono na jednego ucznia w nastpujcych wysokociach:

8 081 z – w przypadku nauki zawodu, przy okresie ksztacenia wynoszcym 36 miesicy (jeeli okres ksztacenia bdzie krótszy kwota przyznanego dofinansowania zostanie naliczona proporcjonalnie do tego okresu).

254 z – w przypadku przyuczenia do wykonywania okrelonej pracy, za kady peny miesic ksztacenia.

Powysze kwoty dofinansowania od 1 stycznia 2013 r. bd podlegay waloryzacji wskanikiem cen towarów i usug konsumpcyjnych ogóem, jeeli wskanik ten w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok, w którym nastpuje wypata dofinansowania, wyniesie co najmniej 105%.

Dofinansowanie kosztów ksztacenia modocianego pracownika uczszczajcego do dwuletniej zasadniczej szkoy zawodowej (24 miesiczny okres ksztacenia) bdzie przyznawane do 31.12.2014 r. Okres przejciowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrzeniu 2012 r. rozpoczli nauk w klasach II, dwuletnich zasadniczych szkoach zawodowych, bd ja kontynuowa na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z  art. 14 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektórych innych ustaw dofinansowania nauki zawodu przy 24 miesicznym okresie ksztacenia bdzie przysugiwa na jednego ucznia w wysokoci 4 587 z.

Termin skadania wniosku
 
Wnioski o dofinansowanie kosztów ksztacenia modocianego pracownika naley zoy w terminie 3 miesicy od dnia zdania przez modocianego egzaminu.

Wymagane dokumenty

- Wniosek,
- Kopia dokumentów potwierdzajcych posiadanie przez osob ksztacc modocianego pracownika kwalifikacji do prowadzenia tego szkolenia,
- Kopia dokumentu potwierdzajcego zatrudnienie osoby prowadzcej  szkolenie w imieniu pracodawcy,
- Kopia umowy o prac z modocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
- Kopia dokumentów potwierdzajcych krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
- Kopia dokumentu potwierdzajcego zdanie przez modocianego pracownika egzaminu zawodowego,
- Kopia wiadectwa pracy modocianego pracownika,
- Wypeniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis,
- Kopie wszystkich zawiadcze o pomocy de minimis, jakie otrzyma w roku, w którym ubiega  si o pomoc, oraz w cigu dwóch poprzedzajcych go lat, albo owiadczenia o wielkoci  pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo owiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Zaczniki:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis.

Instrukcja wypenienia tabeli w czci d formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis.

Owiadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis.
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy