Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ruszy Rzdowy program pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna"!

19.07.2012

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez dofinansowanie zakupu podrczników. W 2012 r. z programu mog skorzysta uczniowie uczszczajcy do szkó z terenu gminy Mrozy, rozpoczynajcy edukacj szkoln w klasach I-IV szkó podstawowych oraz klasie I liceum ogólnoksztaccego. Programem zostan take objci uczniowie sabowidzcy, niesyszcy, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona wyej, posiadajcy orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, uczszczajcy w roku szkolnym 2012/2013 do szkó podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnoksztaccego. Poniej przedstawiamy szczegóowe zasady ubiegania si o dofinansowanie.

I.TERMIN SKADANIA WNIOSKÓW
Zgodnie z Zarzdzeniem Wójta Gminy Mrozy  Nr 56/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu skadania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podrczników, wnioski o wyprawk szkoln naley zoy  do 7 wrzenia 2012 r.

II.KTO MOE ZOY WNIOSEK
- rodzice
- opiekunowie prawni,
- rodzice zastpczy,
- za zgod przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastpczych wniosek moe zoy: nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.

III.KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJCE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie mog otrzyma uczniowie:

1.klas I – IV szkó podstawowych oraz klasy I szkoy ponadgimnazjalnej  (liceum ogólnoksztacce) pochodzcy z rodzin, w których dochód na osob nie przekracza 351,00 z netto (w przypadku uczniów klas I szkoy podstawowej kryterium dochodowe uprawniajce do otrzymania dofinansowania wynosi  504,00 z netto).

2.Pochodzcy z rodzin, w których kryterium dochodowe przekracza kwot 351,00 z na osob, lecz w rodzinach tych wystpuje trudna sytuacja yciowa spowodowana ubóstwem, bezrobociem, sieroctwem, bezdomnoci, niepenosprawnoci, dugotrwa lub cik chorob, przemoc w rodzinie lub inn sytuacj wymienion w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z pón. zm.)  z wyczeniem uczniów kl. I szkó podstawowych.

3.Sabowidzcy, niesyszcy z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, z niepenosprawnoci sprzona w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona powyej, posiadajcy orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty.

IV.OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA „WYPRAWKI SZKOLNEJ” ORAZ WYSOKO PRZYSUGUJCEGO DOFINANSOWANIA

Osoby uprawnione
Kwota dofinansowania
Zakup podrczników
- uczniowie  klas  I-III szkoy podstawowej
- uczniowie niepenosprawni klas I-III szkoy podstawowej
180 z
- uczniowie  klasy IV  szkoy podstawowej
- uczniowie niepenosprawni klasy IV-VI szkoy podstawowej
210 z
- uczniowie niepenosprawni gimnazjum
325 z
- uczniowie klasy I szkoy ponadgimnazjalnej (liceum ogólnoksztacce)
- uczniowie niepenosprawni szkoy ponadgimnazjalnej (liceum ogólnoksztacce)
352 z


V.WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek,
- zawiadczenie  o wysokoci dochodów wystawione przez zakad pracy,
- zawiadczenie z urzdu skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej,
- zawiadczenie z orodka pomocy spoecznej o korzystaniu ze wiadcze pieninych z pomocy spoecznej w formie zasiku staego lub okresowego (w przypadku ubiegania si o pomoc dla uczniów, których rodzina korzysta ze wiadcze pieninych z pomocy spoecznej w formie zasiku staego lub okresowego mona przedoy – zamiast zawiadczenia o wysokoci dochodów – zawiadczenie o korzystaniu ze wiadcze pieninych),
- zawiadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub  kserokopia nakazu patniczego za 2012 r.,
- zawiadczenie z Zakadu Ubezpiecze Spoecznych o wiadczeniach paconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury,
- dokument stwierdzajcy otrzymywanie alimentów,
- w uzasadnionych przypadkach, jeeli nie jest moliwe uzyskanie ww. dokumentów, mona przedoy owiadczenie o wysokoci dochodów (w takiej sytuacji naley wskaza przyczyn braku moliwoci uzyskania zawiadcze),
- w przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia sabo widzcego, niesyszcego, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, ucznia z niepenosprawnociami sprzonymi zamiast zawiadczenia o wysokoci dochodów, naley doczy kopi orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego wydanego przez publiczn poradni psychologiczno-pedagogiczn,
- w przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia  z rodziny,  w której dochód na osob przekracza kryterium dochodowe, tj. 351,00 z, zamiast zawiadczenia o  wysokoci dochodów do wniosku naley doczy uzasadnienie.

VI.MIEJSCE ZOENIA DOKUMENTÓW

Wniosek o dofinansowanie zakupu podrczników naley zoy  do dyrektora szkoy, do której ucze bdzie uczszcza w roku szkolnym 2012/2013 w nieprzekraczalnym  terminie do 7 wrzenia 2012r.

VII.SPOSÓB PRZYZNANIA DOFINASOWANIA

- wnioski rozpatruje dyrektor szkoy,
- dyrektor szkoy po rozpatrzeniu wniosków sporzdza list uczniów uprawnionych do otrzymania  dofinansowania i przekazuje j do Wójta Gminy Mrozy,
- po otrzymaniu listy Wójt Gminy Mrozy ustala liczb uczniów, którzy mog zosta objci pomoc w danej szkole i powiadamia dyrektora o podziale rodków, nastpnie przekazuje rodki na dofinansowanie zakupu podrczników danej szkole,
- dyrektor szkoy po przedstawieniu dowodu zakupu podrczników przez rodziców, zwraca im koszt zakupu do wysokoci wartoci zakupu nie przekraczajc maksymalnej kwoty dofinansowania. W przypadku szkoy prowadzonej przez osob prawn nie bdc jednostk samorzdu terytorialnego lub przez osob fizyczn, zwrotu zakupów podrczników, po przedoeniu dowodu zakupu dokonuje Wójt,
- dowodem zakupu podrczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon lub owiadczenie o zakupie podrczników,
- w przypadku zoenia owiadczenia o zakupie  podrczników do owiadczenia naley doczy informacj o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rzdowego programu „Wyprawka Szkolna”,
- w przypadku zakupu podrczników dla grupy uczniów koszt zakupu podrczników jest zwracany rodzicom po przedoeniu potwierdzenia zakupu zawierajcego: imi i nazwisko ucznia, klas, do której ucze bdzie uczszcza, adres szkoy, dat zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonujcego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujcy zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podrczniki.


Zaczniki:

Wyprawka Szkolna 2012/2013 INFORMACJE

Wniosek o dofinansowanie

Owiadczenie - wydatek rozliczany na podstawie paragonu
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy