Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

XVIII sesja Rady Gminy w Mrozach

04.07.2012

W dniu 29 czerwca br. odbya si XVIII zwyczajna Sesja Rady Gminy w Mrozach. Tym razem obrady rozpocz miy akcent w postaci nadania stopnia porucznika Panu Piotrowi Wilnowicz – wieczkowskiemu, jednemu z mieszkaców gminy Mrozy. Wrczenia awansu dokona pk Zygmunt Sekular – Komendant Wojskowej Komendy Uzupenie w Misku Mazowieckim.

Nastpnie przystpiono do podejmowania uchwa. Tematem gównym by budet gminy Mrozy za 2011 rok. Po zapoznaniu si z opini Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Mrozach oraz opini Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednogonie podjto zarówno uchwa w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy Mrozy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu za 2011 rok, jak i uchwa w sprawie udzielenia z tego tytuu Wójtowi Gminy Mrozy absolutorium. Dzikujc za pozytywn ocen prowadzonej polityki finansowo - gospodarczej, Wójt zauway ogromne znaczenie dobrej wspópracy z Rad Gminy oraz sprawne funkcjonowanie urzdu, szczególnie przy skomplikowanych rozliczeniach rodków unijnych.

W dalszej kolejnoci podjto uchway w sprawie zmian w budecie gminy na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, nabycia nieruchomoci gruntowych w Woli Paprotniej oraz Koaczu, uchwa zmieniajc liczb punktów sprzeday napojów alkoholowych, a take dotyczc zawarcia porozumienia midzygminnego gmin powiatu miskiego oraz Powiatu Miskiego, dotyczcego utworzenia Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej (co znacznie obniy koszty energii) oraz uchwa w sprawie stwierdzenia niewanoci zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mrozy dotyczcych dziaek pooonych w Jeruzalu w celu budowy oczyszczalni cieków.

W zwizku z art. 13 ust. 1 przepisów wprowadzajcych ustaw – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku , poinformowano zebranych o nowych przepisach dotyczcych podziau gminy na okrgi wyborcze. Zgodnie z nimi obszar gminy naley podzieli na tak liczb okrgów, jaka jest wybierana liczba radnych, czyli w przypadku gminy Mrozy – na 15 okrgów.

W drugiej czci sesji tematem wiodcym byo zdrowie i profilaktyka na terenie gminy Mrozy. W tym celu zaproszono pani psycholog Mari Albrechcisk – Oleksiuk, która przedstawia diagnoz lokalnych zagroe spoecznych na terenie gminy Mrozy,. Zapraszamy do zapoznania si z tym bardzo ciekawym dokumentem. Najwaniejsze informacje o funkcjonowaniu NSZZOZ w Rudce zaprezentowaa pani Marianna Zambrzycka – dyrektor placówki.  Pani doktor Lidia Walecka – Lipisk, bdc jednoczenie przewodniczc Gminnej Komisji ds. Rozwizywania Problemów Alkoholowych, prócz sprawozdania z pracy komisji, poinformowaa o funkcjonujcym w Mrozach NZOZ „Puls”. Szczegóowo informacje dotyczce obecnych problemów w subie zdrowia omówi doktor Ireneusz Skrzypek – kierownik NZOZ „San – Medica” w Jeruzalu.

W odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania Wójt Gminy udzieli odpowiedzi w sprawie m. in. kina w Mrozach, ulokowania rynku na czas modernizacji, monitoringu na ulicy Sportowej, dróg na terenie gminy, rowów i przepustów, sortowni wgla w Mrozach, wietlic wiejskich, kanalizacji czy gazocigu. Na tym zakoczono kilkugodzinne obrady. 

Do pobrania:
Diagnoza lokalnych zagroe spoecznych na terenie gminy Mrozy

Informujemy, e wicej informacji dot. zdrowia na terenie gminy Mrozy przedstawimy w najbliszym wydaniu „Naszych Mrozów”, które uka si 10 sierpnia.
 

Zdjcia z XVIII sesja Rady Gminy w Mrozach
 
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy