Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Podsumowanie pracy Rady Gminy kadencji 2002 - 2006

31.10.2006

W teci artykuu informujemy o uchwaach podjtych przez Rad Gminy Mrozy w trakcie XLII - tej zwyczajnej sesji rady oraz prezentujemy tre wystpienia Przewodniczcego Rady Gminy posumowujcego prac Rady Gminy kadencji 2002 - 2006.

W trakci sesji Rada Gminy podja nastpujce uchway:

 • Uchwaa Nr XLII/279/06 Rady Gminy W Mrozach z dnia 24 padziernika 2006 r. w sprawie zmian w budecie gminy na rok 2006.
 • Uchwaa Nr XLII/280/06 Rady Gminy w Mrozach z dnia 24 padziernika 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomoci gruntowych.
 • Uchwaa Nr XLII/281/06 Rady Gminy w Mrozach z dnia 24 padziernika 2006 r. w sprawie przyjcia darowizny nieruchomoci gruntowej.
 • Uchwaa Nr XLII/282/06 Rady Gminy w Mrozach z dnia 24 padziernika 2006 r. w sprawie przeduenia obowizywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania ciekw na terenie Gminy Mrozy.
 • Uchwaa Nr XLII/283/06 Rady Gminy w Mrozach w sprawie skargi Pana Bogusawa Walewskiego na dziaania Wjta Gminy Mrozy.

  Wystpienie Przewodniczcego Rady Gminy Pana Sylwestra Ryckiego

  Rada Gminy Mrozy zostaa wyoniona w wyborach do rad gmin w dniu 27 padziernika 2002 r. Zgodnie z ustaw liczya pitnastu radnych. W jej skad weszli: Jan Broda, Halina Fenske, Wiesaw Grabarczyk, Mirosaw Koszel, Mirosaw Kulesza, Krzysztof Lech, Krzysztof Niedziaek, Stanisaw Parol, Sylwester Rycki, Jan Sktas, Kazimierz Sktas, Stanisaw Sikora, Ewa Trojanowska, Sawomir Wodarczyk, Janusz Wrblewski. Pierwsza inauguracyjna Sesja odbya si 19 listopada 2002 r., na ktrej dokonano wyboru Przewodniczcego Rady(Krzysztof Lech) oraz dwch Wiceprzewodniczcych (Jan Sktas i Mirosaw Koszel). W czasie kadencji nastpiy zmiany w skadzie rady:

  1. 20 czerwca 2004 r. Rezygnacj z funkcji radnego zoy Pan Mirosaw Kulesza. W okrgu wyborczym nr 1 obejmujcych wsie: Borki, Dbowce, Lipiny i Pomieniec. odbyy si wybory uzupeniajce. Radnym wybrany zosta Pan Dariusz Rojek.
  2. Na XXXIX Sesji 20 czerwca 2006 r. nastpia zmiana Przewodniczcego Rady w zwizku ze zoon rezygnacj przez dotychczasowego Przewodniczcego - Pana Krzysztofa Lecha. Od tego dnia Rada pracowaa w czternastoosobowym skadzie. Nowym przewodniczcym rady zosta Sylwester Rycki.
  Na II Sesji Rady w dniu 13 grudnia 2002 r. zostay powoane komisje stae Rady Gminy:
  1. Rewizyjna - (5 osb,) przewodniczcy, Stanisaw Parol
  2. Budetu i Edukacji - (8 osb,) przewodniczcy, Sylwester Rycki
  3. Rolnictwa, adu i Porzdku - ( 6 osb.) przewodniczcy, Sawomir Wodarczyk
  W trakcie kadencji nastpoway zmiany w skadach osobowych Komisji oraz osb penicych funkcj Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczcego Komisji Budetu i Edukacji. Stanisawa Parola zastpia Halina Fenske w Komisji Rewizyjnej, a Sylwestra Ryckiego, Ewa Trojanowska w Komisji Budetu i Edukacji.

  Komisja Rewizyjna w kadencji odbya 31 posiedze. Oprcz staych zada jak opiniowanie sprawozda z wykonanie budetu gminy i wnioskowania o udzielenia absolutorium dla Wjta oraz kontroli wykonania budetu przez jednostki organizacyjne gminy, Komisja badaa rwnie zasadno skarg na zalecenie Rady Gminy dotyczce:

  1. uciliwoci zwizanych z funkcjonowaniem baru,
  2. odszkodowania za dziaki przejte pod ulic,
  3. na dziaalno Wjta.

  W okresie kadencji Komisja dwukrotnie przeprowadzia kontrol dziaalnoci Zakadu Gospodarki Komunalnej w Mrozach, realizacje budetu Szkoy Podstawowej w Mrozach oraz dokumentacj zwizan z przetargami na realizacj inwestycji w Urzdzie (w kadym roku).. Ponadto analizowane byy midzy innymi sprawy:

   - czynszu za budynki i lokale uytkowe,
   - zastosowane umorzenia podatkw,
   - analiza wnioskw do budetu gminy,
   - wypaty odszkodowania za cz dziaki, na ktrej zosta uoony chodnik,
   - wdroenia podwyki pac dla pracownikw obsugowych szk.

  Komisja Budetu i Edukacji w kadencji odbya 34 posiedzenia, w tym 4 wyjazdowe i 7 posiedze wsplnych z Komisj Rolnictwa, adu u Porzdku. Na swoich posiedzeniach Komisja oprcz analizy budetu i sprawozda z jego realizacji oraz opiniowania projektw uchwa zajmowaa si nastpujcymi sprawami:

   - umorzeniem zalegoci podatkowych dla szpitala w Rudce,
   - wykupem lokalu w wietlicy w poudniowej czci Mrozw,
   - opiniowaniem stawek podatkw i opat na poszczeglne lata,
   - opiniowaniem stypendiw dla uczniw szczeglnie uzdolnionych,
   - opiniowaniem regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki,
   - analiz wnioskw pokontrolnych wydanych przez RIO po przeprowadzonej kontroli,
   - realizacji inwestycji na terenie gminy.
  Opiniowane byy informacje o pracy zoone przez dyrektorw placwek owiatowych, biblioteki oraz kierownika GOPS i Prezesa Klubu Sportowego Watra. Wiele miejsca powiecone zostao na omawianie spraw zwizanych z funkcjonowaniem owiaty na terenie gminy. W posiedzeniem powiconych tym sprawom brali udzia rodzice uczniw uczszczajcych do szk podstawowych w Lipinach i Kuflewie. Analizowana bya rwnie sprawa prowadzenia dziaalnoci kulturalnej na terenie gminy. W okresie kadencji Komisja wydaa jedn pisemn opini dotyczc przeduenia funkcjonowania Zespou Szk w Jeruzalu.

  Komisja Rolnictwa, adu i Porzdku w okresie kadencji odbya 29 posiedze, w tym 3 wyjazdowe. Na swoich posiedzeniach Komisja oprcz opiniowania materiaw bdcych przedmiotem obrad Sesji zajmowaa si take sprawami:

   - zaopiniowaniem projektu umowy przedwstpnej na wykup lokalu,
   - bezpieczestwem w gminie,
   - przeprowadzania bada gleby (informacja Stacji Rolniczo - Chemicznej),
   - kontrol stanu nawierzchni drg na terenie gminy.

  Podczas kadencji Rada cznie z dzisiejsz Sesj odbyy si 42 Sesje, w tym 4 sesje nadzwyczajne. Na Sesjach Rada rozpatrywaa zagadnienia istotne dla terenu Gminy, a toczce si dyskusje i zgaszane wnioski wiadczyy o duej trosce radnych o sprawy Gminy. Na Sesji w dniu 18 lutego 2004 r. Rada podja uchwa w sprawie zamiaru likwidacji Szkoy Podstawowej w Lipinach z kocem roku szkolnego 2003/2004 oraz przekazania obowizkw organu prowadzcego dla Szkoy Podstawowej w Kuflewie Gminie Cegw. Uchwaa o likwidacji Szkoy Podstawowej w Lipinach podjta zostaa na Sesji w dniu 18 maja 2004 r. W Sesjach, na ktrych omawiane byy sprawy zwizane z likwidacj licznie uczestniczyli rodzice uczniw.

  Staym tematem porzdku obrad kadej sesji s informacje o realizacji uchwa podjtych na poprzedniej Sesji oraz dziaalnoci w okresie midzysesyjnym.

  Corocznie w cigu kadencji Rada uchwalaa budet Gminy oraz rozpatrywaa sprawozdania z jego realizacji. Ponadto przyjmowane byy uchway dotyczce przyjmowania na kolejne lata:

   - Programy Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowy dla gminy,
   - roczne programy wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego.
  Ponadto rozpatrywane byy problemy gospodarcze:
   - realizacja inwestycji w gminie,
   - budowa i remonty drg i ulic,
   - sprawy funkcjonowania owiaty.

  W wyniku prowadzonej dziaalnoci, na Sesjach w biecej kadencji (bez dzisiejszej Sesji) Rada podja 278 uchwa, w tym wiele problemowych. Nale do nich midzy innymi uchway w sprawach:

   - zacigania kredytw i poyczek,
   - procedur zwizanych z likwidacj szk,
   - zbycia i nabycia nieruchomoci,
   - rozpatrzenia i rozstrzygnicia zarzutw i protestw do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi i gminy Mrozy,
   - rozpatrywania skarg,
   - zoenia skarg na otrzymane rozstrzygnicia,
   - udzielania dotacji dla niepublicznej szkoy podstawowej i oddziau przedszkolnego przy tej szkole,
   - zatwierdzania planu rozwoju gminy i miejscowoci Mrozy.

  W okresie kadencji Rada podja szereg uchwa stanowicych prawo miejscowe w nastpujcych sprawach:

   - obnienia ceny skupy yta do celw podatku rolnego,
   - ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, od posiadania psw, opaty targowej, administracyjnej i zasad ich poboru,
   - okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych i zwolnie w tym podatku,
   - okrelenia wzorw informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leny, rolny i od nieruchomoci,
   - uchwalenia statutw soectw,
   - zasad przyznawania stypendium ze rodkw gminy Mrozy,
   - uchwalenia Statutu "Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach",
   - uchwalenia Statutu Zakadu Gospodarki Komunalnej w Mrozach",
   - nadania nazwy ronda w Mrozach,
   - zasad zwrotu wydatkw na wiadczenia pomocy spoecznej w zakresie doywiania uczniw,
   - zwolnienia od opat za dokonywanie zmian wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej,
   - ustalenia sieci publicznych placwek prowadzcych roczne o bowizkowe przygotowanie szkolne,
   - ustalenia wysokoci dodatku mieszkaniowego,
   - nadania nazw ulicom w gminie Mrozy,
   - ustalenia projektu planu sieci publicznych szk podstawowych prowadzonych przez Gmin Mrozy,
   - okrelenia granic obwodw publicznych szk podstawowych na terenie gminy Mrozy,
   - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi i gminy Mrozy,
   - dokonania zmian w uchwale Nr IV/20/03 z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktw, zasad usytuowania miejsc sprzeday i podawania napojw alkoholowych,
   - przyznawania nagrd dla nauczycieli za osignicia dydaktyczno - wychowawcze,
   - zasad zwrotu wydatkw na wiadczenia pomocy spoecznej w zakresie doywiania uczniw,
   - uchwalenia Statutu Gminy Mrozy,
   - Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
   - Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoach i placwkach publicznych,
   - ustalenia grnych stawek opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci i podmioty gospodarcze za odbir nieczystoci staych,
   - ustalenia dotacji dla niepublicznego oddziau przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Lipinach,
   - zmian w podziale gminy na stae obwody gosowania,
   - utworzenia obwodu glosowania,
   - uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiw na wyrwnanie szans edukacyjnych dla uczniw szkoy ponadgimnazjalnej umoliwiajcej uzyskanie wiadectwa dojrzaoci w kolejnych latach szkolnych,
   - wprowadzenie Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ciekw,
   - Regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Mrozy,
   - uchwalenia Statutu "Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Mrozach",
   - zaliczenia drg do kategorii drg gminnych na terenie Gminy Mrozy",
  Pozostae uchway o charakterze formalnym dotyczyy:
   - ustalenia stawek wynagrodzenia miesicznego dla Wjta,
   - ustalenia wysokoci diet dla radnych, Przewodniczcych staych komisji i sotysw,
   - zmian w budecie gminy,
   - stwierdzenia wyganicia mandatu radnego,
   - zmian w skadach komisji.

  W okresie kadencji rozstrzygniciami nadzorczymi Wojewoda uniewani 9 uchwa:

   - Nr XIX/103/04 z dnia 27.04.2004 r. w spr. ustalenia lokalizacji targowiska w Mrozach - podjta bez podstawy prawnej. Powysze powinno zosta uwzgldniona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
   - Nr XXV/143/04, Nr XXV/144/04 i Nr XXV/145/04 z dnia 10.11.2004 r. w sprawie. zamiany nieruchomoci gruntowych - okrelenie wartoci dziaek naleao zleci rzeczoznawcy majtkowemu .
   - Nr XXV/146/04 z dnia 10.11.2004 r. w spr. odpatnego nabycia nieruchomoci gruntowej - zdaniem Wojewody nie naleao okrela w uchwale ceny zakupu dziaek. Negocjowanie ceny ley w kompetencji Wjta.
   - Nr XXVIII/172/05 z dnia 9.02.2005 r. zmieniajc uchwa w sprawie ustalenia opaty za odbir nieczystoci staych - Rada powinna okreli grne stawki opat zamiast ich wysokoci.
   - Nr XXXVIII/247/06 z dnia 25.04.2006 r. zmieniajcej uchwa sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiw na wyrwnanie szans edukacyjnych dla uczniw szkoy ponadgimnazjalnej umoliwiajcej uzyskanie wiadectwa dojrzaoci w roku szkolnym 2005/2006 - uchwala powinna zosta opublikowana w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego (brak zapisu w uchwale o powyszym).
   - Nr XXXVIII/251/06 w spr. wyapywania bezdomnych zwierzt na terenie Gminy Mrozy oraz zapewnienie dalszej opieki wyapywanym bezdomnym zwierztom - mankamentem uchway okaza si zapis przenoszcy wasno zwierzt na rzecz schroniska po upywie okrelonego terminu. Ponadto zdaniem Wojewody uchwaa nie stanowi przepisw prawa miejscowego.

  Od 2002 roku w przybyo w gminie:

  1. 55,937 km sieci wodocigowej, podczono 563 gospodarstwa domowe
  2. 13,895 km sieci kanalizacyjnej, podczono 358 gosop.
  3. Wyasfaltowano 14,536 km drg.

  Wanymi zadaniami, ktre udao si zrealizowa bya modernizacja stadionu, wybudowanie hali sportowej w Jeruzalu, wymiana okien w Szkole Podstawowej w Mrozach, rozbudowa i remont kilku stranic OSP m.in. w Mrozach. Modernizacja budynku urzdu gminy. W latach 2002 - 2006 Gmina Mrozy nabya do zasobu gruntw komunalnych dziak w Mrozach przeznaczon pod targowisko gminne za cen 61 tys. z oraz dwa lokale przeznaczone na dziaalno wietlicy wiejskiej w Mrozach Pdn. za cen 101 tys. z, dziak pod budow wietlicy w Woli Paprotniej za cen 23 tys. z. Ponadto otrzymalimy od Powiatu Miskiego dziak na budow hali sportowej przy LO w Mrozach o wartoci 120 tys. z. Agencja Nieruchomoci Rolnych (Oddzia w Warszawie) przekazaa gminie nieodpatnie dwie dziaki pod drogi, w Grodzisku i Woli Paprotniej. Do zasobu gruntw gminnych przybyo ok. 20 ha dziaek rolnych i przeznaczonych pod ulice, jako darowizna od osb fizycznych.

  Gmina zbya nieruchomoci zabudowane w Woli Rafaowskiej po RSP za cen 76 tys. z, w Maej Wsi, budynek wietlicy za cen 32,350 z, w Lipinach budynek zlewni za cen 5290 z oraz nieruchomoci gruntowe za sum 50 tys. z. Analizujc stan finansw gminy, warto zwrci uwag, e:

  1. Na 31 XII 2002 roku zaduenie gminy (kredyty i poyczki) wynosio: 1.869.180, 80 zotych
  2. Na 30 IX 2006 rok zaduenie ( (kredyty i poyczki) wynosi: 4. 063.601, 93 zotych • copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy