Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Postpowanie w przypadku wystpienia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym

20.06.2016

W cigu ostatnich dwudziestu lat stan bezpieczestwa pracy rolnikw uleg znaczcej poprawie - liczba zgaszanych wypadkw zmniejszya si prawie 3-krotnie z 66 tys. do 21 tys., a wskanik wypadkowoci z 25 do 10,3 wypadkw na 1 000 ubezpieczonych. Mimo wielu dziaa prewencyjnych podejmowanych przez Kas Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego w 2015 roku zgoszono 20 154 zdarzenia wypadkowe.

1. Postpowanie w razie wypadku przy pracy rolniczej

W razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej naley przede wszystkim opanowa emocje i dziaa racjonalnie. Na pocztek zabezpieczy miejsce zdarzenia i zapewni bezpieczestwo poszkodowanemu oraz osobom udzielajcym pomocy.

W zalenoci od rodzaju zdarzenia o ile to moliwe usn rdo zagroenia - unieruchomi maszyn lub urzdzenie, odczy napd lub rdo prdu, zabezpieczy miejsce przed dostpem osb trzecich, noc odpowiednio owietli i oznakowa miejsce wypadku.

Niezwocznie naley te udzieli pomocy poszkodowanemu i wezwa pomoc dzwonic na bezpatne telefony alarmowe - 112, 999, 998, 997 i informujc o rodzaju zdarzenia, miejscu wypadku, liczbie i stanie osb poszkodowanych, a nastpnie poinformowa o okolicznociach wypadku przybye na miejsce zdarzenia suby ratownicze.

2. Zgoszenie wypadku do KRUS

O zaistniaym wypadku przy pracy rolniczej osoby ubezpieczonej w KRUS naley poinformowa niezwocznie najblisz jednostk Kasy, jednak nie pniej ni w terminie 6 miesicy od zaistnienia zdarzenia.

Zgoszenia wypadku moe dokona poszkodowany, czonkowie jego rodziny i inne osoby, zgaszajc si osobicie do najbliszej jednostki terenowej Kasy albo te telefonicznie lub za porednictwem poczty albo poczt elektroniczn. Nieuzasadnione, pne zgoszenie zdarzenia do KRUS ocenia si przy ustalaniu okolicznoci i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej oraz prawa do odszkodowania.

Brak moliwoci ustalenia przebiegu i okolicznoci zdarzenia z uwagi na duy upyw czasu od zdarzenia do zgoszenia w Kasie moe by podstaw odmowy prawa do jednorazowego odszkodowania z tytuu wypadku.

3. Postpowanie powypadkowe KRUS

W oparciu o dyspozycj art. 45 ust. 4 ustawy o usr Kasa ustala okolicznoci i przyczyny wypadku przy pracy rolniczej. Upowaniony przez Prezesa Kasy pracownik ma prawo dokona ogldzin miejsca i przedmiotw zwizanych z wypadkiem oraz przeprowadzi dowody z zezna poszkodowanego i wiadkw zdarzenia.

Poszkodowany lub inne osoby zgaszajce wypadek powinny udzieli informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy prowadzcemu postpowanie dowodowe w sprawie ustalenia okolicznoci i przyczyn wypadku - zabezpieczy do czasu ogldzin, a nastpnie w miar moliwoci udostpni miejsce i przedmioty zwizane z wypadkiem, wskaza wiadkw zdarzenia, dostarczy posiadana dokumentacj lekarsk.

Po zakoczeniu postpowania dowodowego sporzdzany jest protok powypadkowy, ktry przekazywany jest do poszkodowanego lub uprawnionego czonka rodziny ubiegajcego si o jednorazowe odszkodowanie.

Po zapoznaniu si z protokem powypadkowym osoby te mog zgosi do KRUS na pimie uwagi i zastrzeenia zawartych w nim ustale.

4. Prawo do jednorazowego odszkodowania z tytuu uszczerbku na zdrowi bd mierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej

Jednorazowe odszkodowanie z tytuu uszczerbku na zdrowiu lub mierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej przysuguje:

  • ubezpieczonemu rolnikowi (domownikowi), ktry dozna staego lub dugotrwaego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
  • czonkom rodziny ubezpieczonego, ktry zmar wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Uprawnionymi czonkami rodziny ubezpieczonego s:

  • maonek,
  • dzieci wasne i przysposobione, pasierbowie, wnuki, rodzestwo speniajce warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, rodzice,
  • osoby przysposabiajce, macocha, ojczym, jeeli w dniu mierci ubezpieczonego prowadzili z nim wsplne gospodarstwo domowe lub jeeli ubezpieczony przyczynia si w znacznym stopniu do ich utrzymania albo jeeli zostao ustalone wyrokiem sadowym lub ugoda sdow , prawo do alimentw z jego strony.

Jednorazowe odszkodowania z tytuu staego lub dugotrwaego uszczerbku na zdrowiu albo mierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ustala si w myl art. 13 ust. 1 u.s.r., proporcjonalnie do okrelonego procentowo staego lub dugotrwaego uszczerbku na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie nie przysuguje ubezpieczonemu, jeeli:

  • spowodowa wypadek umylnie albo wskutek racego niedbalstwa lub
  • bdc w stanie nietrzewoci, lub bdc pod wpywem rodkw odurzajcych, substancji psychotropowych, lub innych rodkw o podobnym dziaaniu, sam w znacznym stopniu przyczyni si do wypadku.

Jeli lekarz udzielajcy pierwszej pomocy przypuszcza, e poszkodowany znajduje si w stanie nietrzewoci lub pod wpywem innych substancji o podobnym dziaaniu osoba poszkodowana jest zobowizana do poddania si badaniu na zawarto w organizmie alkoholu, substancji psychotropowych lub innych rodkw o podobnym dziaaniu.

Odmowa poddania si temu badaniu lub inne zachowanie uniemoliwiajce jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie poszkodowanego prawa do wiadcze z tytuu wypadku przy pracy rolniczej, chyba, e poszkodowany udowodni, e miay miejsce przyczyny, ktre uniemoliwiy poddanie si temu badaniu.

Od 01.07.2014 roku jednorazowe odszkodowanie za 1% dugotrwaego uszczerbku na zdrowiu wynosi 700 z.

rdo:
http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy