Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

XIV Sesja Rady Gminy w Mrozach

12.03.2012

W dniu 6 marca br. odbya si XIV zwyczajna Sesja Rady Gminy w Mrozach. Podjte uchway w sprawie: zmian w budecie gminy na 2012 rok, zmiany uchway w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2017, zacignicia dugoterminowego kredytu, uchwalenia funduszu soeckiego na 2013 rok, ustalenia górnych stawek opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci i podmioty gospodarcze za odbiór nieczystoci staych, zbycia nieruchomoci gruntowej oraz nabycia nieruchomoci gruntowych.


Radni wysuchali równie informacji o stanie bezpieczestwa publicznego w gminie, któr przedstawi nadkom. Leszek Murawski, stanie bezpieczestwa przeciwpoarowego, któr przedstawili: kierownik referatu EPBiL, Luiza Kowalczyk i prezes Zarzdu Oddziau Gminnego ZOSP RP Kazimierz Sktas. Z informacj o funkcjonowaniu Zakadu Gospodarki Komunalnej w Mrozach zebranych zapozna dyrektor Stanisaw Konopka.

Komisariat Policji w Mrozach utworzony zosta z dniem 1 stycznia 2002 roku. Obejmuje gminy: Mrozy, Cegów, Kauszyn i Latowicz. Rok 2011 to 521 odnotowanych interwencji w gminie, w tym m. in. 351 postpowa mandatowych, 21 wniosków o ukaranie do Sdu, 18 wypadków, 38 kolizji, 4 bójki i pobicia, 30 kradziey, 3 kradziee samochodu, 13 kradziey z wamaniem, 2 kradziee z wamaniem do obiektów, 2 kradziee z wamaniem do samochodów, 7 uszkodze mienia.

Najwicej przestpstw zaistniao w trzeciej zmianie, tj. w porze nocnej. Najbardziej zagroonym miejscem w gminie jest rejon dworca PKP, rejon barów przy ulicy Mickiewicza i Kiliskiego oraz rejon szkó, gdzie w godzinach nocnych krci si wiele nietrzewych osób. W rejony te, szczególnie w godzinach wieczorowo – nocnych kierowane s patrole policyjne. Warto doda, e dziki szczegóowym kontrolom tych miejsc oraz konsekwentnym eliminowaniu spoywania alkoholu w miejscach publicznych, zmalaa ilo interwencji w porównaniu z rokiem 2010 dotyczcych zakócania adu i porzdku publicznego oraz niszczenia mienia.

Alkohol (oraz nadmierna prdko) to niestety cigle jedna z najczstszych przyczyn wypadków i kolizji. W 2011 roku ujawniono w czasie kontroli drogowych 43 nietrzewych kierowców.

Duo pracy mieli równie straacy: 26 poarów, 34 miejscowe zagroenia i 3 alarmy faszywe to statystyka minionego roku. Najwiksza ilo zdarze przypada na miesice letnie (czerwiec, lipiec) i uzaleniona bya przede wszystkim od warunków atmosferycznych. W minionym roku najbardziej uciliwe byy intensywne opady deszczu powodujce liczne podtopienia oraz porywisty wiatr powalajcy drzewa. Podtopienia to równie problem zim, kiedy przy gwatownym wzrocie temperatury intensywnie topnia nieg. Straacy uczestniczyli równie: w pomocy Policji w poszukiwaniach zaginionego mczyzny, poarach nieuytków, traw, budynków, mietników, stodó, usuwania gniazd pszczó, przy wypadku cysterny przewocej propan – butan, zbiórce tucznia wysypanego na ulic, wypadkach samochodowych, zabezpieczeniu ldowiska dla migowca czy poaru samochodu. Najbardziej zaangaowane jednostki OSP z terenu gminy to OSP Mrozy i OSP Grodzisk, natomiast zawody sportowo – poarnicze po raz kolejny wygraa OSP ukówiec.

Zakad Gospodarki Komunalnej w Mrozach istnieje od 1 stycznia 1995 roku. Utworzony zosta do wykonywania takich zada, jak utrzymanie czystoci i porzdku, budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów sieci i urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych, utrzymania i nadzoru oczyszczalni cieków, wykonywania robót konserwacyjno – pielgnacyjnych terenów zieleni, utrzymania, konserwacji i remontów biecych nawierzchni chodników, ulic i placów. W 2011 roku zakad zebra 1025,4 Mg odpadów, 307,2 Mg surowców wtórnych przekazanych do recyclingu, w tym stuczki szklanej 207,10 Mg, tworzyw sztucznych – 86,1 Mg, metali – 8,8 Mg oraz odpadów wielkogabarytowych – 2,8 Mg i elektrozomu – 2,4 Mg. Równie 2,4 Mg zebrano odpadów elektro. Za  bardzo dobre dziaania w zakresie recyklingu ZGK w Mrozach zosta wyróniony w konkursie i otrzyma nagrod z WFOiGW w Warszawie w wysokoci 10 ty.

Woda pobierana jest z piciu pracujcych przemiennie i sterowanych komputerowo  studni gbinowych. W 2011 roku ZGK wydoby 603 610 m3 wody, z czego sprzeda 497 878 m3. Dugo sieci wodocigowej na koniec minionego roku wynosia 167,1 km, zakad cznie obsugiwa 3 260 odbiorców: 2 793 z terenu gminy Mrozy oraz 467 z gminy Latowicz. Za pomoc szeciu przepompowni przekazywane s do oczyszczalni cieki. Do kanalizacji podczonych jest 947 odbiorców.

Zakad wykonuje równie roboty remontowo – budowlane. W 2011 roku wybudowa kompleks boisk sportowych „ORLIK” w Grodzisku, chodniki z kostki brukowej na ul. 3 Maja i Spódzielczej, parking przy ul. Kolejowej oraz owietlenie. Na bieco dowozi kruszywo w celu utwardzania lub wyrównania dróg gminnych.

W dniu 6 marca podjta zostaa uchwaa w sprawie ustalenia górnych stawek opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci i podmioty gospodarcze za odbiór nieczystoci staych. Waciciele posesji paci bd 15z brutto za kwarta, a podmioty gospodarcze 30z brutto miesicznie.

Na uwag zasuguje równie temat kina w Mrozach dziaajcego przy Gminnym Centrum Kultury. Po likwidacji kina w Misku Mazowieckim, kino w Mrozach przeywa swój renesans. Na seanse przyjedaj mieszkacy niemal z caego powiatu miskiego. Korzystajc z moliwoci pozyskania rodków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminne Centrum Kultury zoyo wniosek do programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury nr 18628/11 pn. Cyfrowe kino w Mrozach, który zosta rozpatrzony pozytywnie. Decyzj Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymalimy 244 ty. z na dofinansowanie w/w projektu, w zawizku z czym s bardzo due szanse na to, e pod koniec br. kino w Mrozach zyska najnowoczeniejsz technologi kina cyfrowego 3D, jaka stosowana jest obecnie nie tylko w Polsce, ale i na wiecie – Digital Cinema 4K.

W interpelacjach, wnioskach i zapytaniach do Wójta Gminy dominoway tematy owietlenia ulicznego, przepustów, mieci oraz dróg, które odkryte z warstwy niegu budz wiele zastrzee.

Sesj zakoczyy sprawy róne, podczas których omówiono sprawy mieszkaców:  temat niedogodnoci ssiedzkich spowodowanych trzymaniem na posesji zwierzt, drogi dojazdowej do posesji, zakupu dziaki na zasadzie pierwokupu. Przewodniczcy Marek Rudka zapozna zebranych z pismem Marszaka Województwa Mazowieckiego, w którym zamieszczono Wykaz wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, pooonych na obszarze województwa mazowieckiego, na które udzielono dotacji w ramach budetu 2011 roku (w wykazie znalazy si: konserwacja mauzoleum Floriana Cieszkowskiego zlokalizowanego przy kociele parafialnym w Jeruzalu oraz remont zabytkowego pomnika w. Antoniego w Kuflewie) oraz pismem otrzymanym od redaktora naczelnego „Pulsu Biznesu”, którym pan Tomasz Siemieniec informuje nas o zdobyciu tytuu Samorzdowy Meneder Regionu w ramach rankingu „Filary Polskiej Gospodarki”. Wicej informacji o tym zaszczytnym dla nas tytule wkrótce.
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy