Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ogoszenie Wjta Gminy Mrozy

29.12.2011

Na podstawie art. 3 pkt 11 i 14, art. 39, 40, 41 i 42 ustawy o udostpnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko z dnia 3 padziernika 2008 r. (Dz. Nr 199 poz. 1227), w zwizku z prowadzon strategiczn ocen oddziaywania na rodowisko, zawiadamiam o moliwoci zapoznania si z projektem dokumentu "Zmiana studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy” wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko oraz dokumentacj sprawy, w dniach od 9 do 31 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzdu Gminy Mrozy, 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35, pokój nr 16 w godzinach od 8:00 do 16:00."
Zgodnie z art. 40 i art. 41 ustawy, wnioski i uwagi do wyej wymienionego projektu dokumentu naley skada w formie pisemnej, ustnie do protokou lub za pomoc rodków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: gmina@mrozy.pl) bez koniecznoci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym, do Wójta Gminy Mrozy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoci której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2012 r. Wnioski i uwagi zoone po tym terminie pozostan bez rozpatrzenia.
Wójt Gminy Mrozy rozpatrzy zoone wnioski i uwagi oraz doczy do dokumentu uzasadnienie zawierajce informacje o udziale spoeczestwa w postpowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostay wzite pod uwag i w jakim zakresie zostay uwzgldnione zgoszone wnioski i uwagi.

Zaczniki:

Prognoza Oddziaywania Na rodowisko Przyrodnicze Do Projektu Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mrozy - Mapa

Prognoza Oddziaywania Na rodowisko Przyrodnicze Do Projektu Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mrozy- Cz Opisowa

Wójt Gminy Mrozy

Dariusz Jaszczuk
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy