Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Obwieszczenie RZGW w Warszawie - Warunki korzystania z wd

07.11.2011

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z póniejszymi zmianami) oraz art. 39 Ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r.
o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), zawiadamia si
o przystpieniu do sporzdzenia projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego rodkowej Wisy.
Zgodnie z art. 120 warunki korzystania z wód regionu wodnego sporzdza si kierujc si ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Zgodnie z art. 115, ust. 1 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód regionu okrelaj:

1.szczegóowe wymagania w zakresie stanu wód wynikajce z ustalonych celów rodowiskowych;
2.priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
3.ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego czci albo dla wskazanych jednolitych czci wód niezbdne dla osignicia ustalonych celów rodowiskowych, w szczególnoci w zakresie:

a.poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
b.wprowadzania cieków do wód lub do ziemi,
c.wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urzdze kanalizacyjnych,-
d.wykonywania nowych urzdze wodnych.

Przebieg granicy hydrograficznej regionu wodnego rodkowej Wisy okrelony zosta na podstawie danych zawartych na Mapie Podziau Hydrograficznego Polski (zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych – Dz.U. z 2006 r., Nr 126, poz. 878) i zobrazowany na zaczniku graficznym do niniejszego obwieszczenia.

Dyrektor Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o moliwoci wgldu do dokumentacji sprawy w terminie od dnia 17 padziernika 2011r.  do dnia 18 listopada 2011r. w siedzibie:
-Zarzdu Zlewni Wisy mazowieckiej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, w godzinach 8-14 pokój nr 122;
-Zarzdu Zlewni Wisy lubelskiej i Bugu granicznego w Lublinie, ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin, w godzinach 8-14,  pokój nr 105;
-Zarzdu Zlewni Kamiennej i Radomki w Ostrowcu witokrzyskim, ul. Sienkiewicza 57, 27-400 Ostrowiec witokrzyski, w godzinach 8-14 pokój nr 2;
-Zarzdu Zlewni Narwi w Dbem, Dbe, 05-140 Serock, w godzinach 8-14 w Sali Konferencyjnej (II pitro);
-Zarzdu Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Haczy w Giycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giycko, w godzinach 8-14, pokój nr 22

a take na stronie internetowej: http://www.warszawa.rzgw.gov.pl w zakadce Zarzdzanie gospodarowaniem wodami – opracowania.
Dyrektor Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o moliwoci skadania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w formie pisemnej w terminie od dnia 17 padziernika 2011r.  do dnia 18 listopada 2011r.  na adres: Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, osobicie w siedzibach wymienionych w obwieszczeniu lub na adres e-mail: warunki@warszawa.rzgw.gov.pl. Formularz skadania wniosków stanowi zacznik do niniejszego obwieszczenia.
Organem waciwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W myl art. 41 ustawy o udostpnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko uwagi lub wnioski zoone po dniu 18 listopada 2011 r. nie bd rozpatrywane.

Obwieszczenie oraz wniosek do pobrania znajduj si na stronie internetowej www.warszawa.rzgw.gov.pl
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy