Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Gmina Mrozy w LGD "Kapita Praca Rozwj"

05.07.2011

W dniu 30 czerwca br. odbyo si Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia "Kapita - Praca - Rozwj", na ktrym wybrano Rad, Zarzd oraz Komisj Rewizyjn Stowarzyszenia na kolejn kadencj jego dziaalnoci.Wybrani zostali:

Skad Rady:
Przewodniczcy Rady: Marian Sekulski
Wiceprzewodniczcy: Elbieta astowska, Zbigniew Stanisaw Woniak
Czonkowie: Maria Supera - Markowska, Magorzata Borkowska, Dariusz Jaszczuk
Sekretarz Prezydium: Magorzata Trojanek

Skad Zarzd:
Prezes Zarzdu: Jarosaw Supera
Wiceprezesi: Beata Izdebska, Jan Skup
Czonkowie: Marcin Pasik, Krzysztof Mokosiewicz

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczcy: Piotr Duk
Wiceprzewodniczcy: Agnieszka Rejowska
Czonek: Wojciech Guchowski

Ponadto zebrani zapoznali si m. in. ze Sprawozdaniem z dziaalnoci Rady Stowarzyszenia, Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, w tym informacj o dziaalnoci i sytuacji finansowej Stowarzyszenia w latach 2009 - 2010, projektami realizowanymi w gminach w ramach dziaania "Odnowa i rozwj wsi", dziaalnoci w sferze organizacji pozarzdowych, jak rwnie wybranymi spotkaniami aktywizujcymi na terenie gminy nalecych do LGD w latach 2009 - 2011.

Gmina Mrozy naley do LGD "Kapita Praca Rozwj" od listopada 2007r. i od tego czasu aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu rodkw na dofinansowanie zada w ramach "Odnowy i rozwoju wsi", "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw" oraz tzw. "Maych projektw".

Dotychczas uzyskalimy pozytywn ocen zgodnoci z Lokaln Strategi Rozwoju dla 7 wnioskw w zakresie maych projektw w ramach dziaania 413 "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" objtego PROW na lata 2007-2013 na czn kwot dofinansowania 100 000,00 z a take dla 4 wnioskw z zakresu dziaania "Odnowa i rozwj wsi" na czn kwot 1 138 785,00 z, plasujc si tym samym na I miejscu pod wzgldem wykorzystania rodkw spord wszystkich gmin nalecych do Lokalnej Grupy Dziaania.

Wnioski zoone przez gmin Mrozy w zakresie operacji odpowiadajcych warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania "Odnowa i rozwj wsi" dotycz nastpujcych zada:

1. "Remont wiejskiego budynku w centrum miejscowoci Grodzisk" - zadanie zrealizowane,
warto cakowita projektu: 227 608,30 z
wnioskowana kwota dofinansowania: 138 785,00 z
2. "Urzdzenie otoczenia sportowo-rekreacyjnego wok zbiornika wodnego w Mrozach - I etap" -
Warto cakowita projektu: 1 464 754,79 z
Wnioskowana kwota dofinansowania: 500 000,00 z
3. "Remont kolejki tramwaju konnego Mrozy - Sanatorium Rudka"
Warto cakowita projektu: 467 762,26 z
Wnioskowana kwota dofinansowania: 306 729,00 z
4. "Zabudowa regionalna stacji tramwaju konnego na trasie Mrozy - Sanatorium Rudka"
Warto cakowita projektu: 1 636 773,30 z
Wnioskowana kwota dofinansowania: 193 271,00 z

Beneficjentami projektw mog by rwnie instytucje kultury, stowarzyszenia, przedsibiorcy, rolnicy oraz inni mieszkacy pragncy realizowa cele LGD na terenie gmin nalecych do Stowarzyszenia "Kapita Praca Rozwj".

W ramach "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw"mieszkacy uzyskali dofinansowanie na prywatne przedszkole w Mrozach

W ramach "Maych projektw" pozytywn ocen uzyskay wnioski zarwno z gminy, jak rwnie innych instytucji czy organizacji. S to: Przedszkolna inicjatywa teatralna we wsi Mrozy; Przeprowadzenie zaj dla dorosych w pracowni komputerowej Zespou Szk w Mrozach w dni wolne od zaj lekcyjnych; Przeprowadzenie zaj komputerowych dla gimnazjalistw w pracowni komputerowej Zespou Szk w Mrozach w dni wolne od zaj lekcyjnych; "Kulturalna wie w kulturalnej gminie"; "Festiwal Sztuki Ludowej"; Targi lubne "Mrozy z Welonem"; Przeprowadzenie zaj komputerowych w sali komputerowej Publicznej Szkoy Podstawowej w Grodzisku w dni wolne od zaj; Publikacja: "Albumowy przewodnik po gminie Mrozy: krajobraz architektoniczno-przyrodniczy; Przeprowadzenie zaj dla modziey licealnej w pracowni komputerowej Zespou szk w Mrozach w dni wolne od zaj lekcyjnych; Szkoa miejscem zabaw i gier ruchowych w dni wolne od zaj; Realizacja i promocja amatorskich projektw filmowych.


Stowarzyszenie "Kapita - Praca - Rozwj" jest organizacj dziaajc jako Lokalna Grupa Dziaania (LGD), jest dobrowolnym, samorzdnym, trwaym zrzeszeniem osb fizycznych i prawnych, o celach niezarobkowych, dziaajcym jako Lokalna Grupa Dziaania (LGD) w rozumieniu ustawy z 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich z udziaem rodkw z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarw wiejskich oraz rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 roku w sprawie wsparcia obszarw wiejskich przez Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013. Obejmuje ono obszar 23 gmin wojewdztwa mazowieckiego z czterech powiatw: siedleckiego, miskiego, wgrowskiego i sokoowskiego. Zostao ono wybrane przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007 - 2013. Stowarzyszenie dziaajc na rzecz rozwoju obszarw wiejskich, uwzgldnia ochron oraz promocj rodowiska naturalnego, krajobrazu i zasobw historyczno - kulturowych, rozwj turystyki oraz popularyzacj i rozwj produkcji wyrobw regionalnych poprzez cele oglne oraz szczegowe strategii:

I. Wdroenie wsplnego, sieciowego produktu turystycznego, promowanego i sprzedawanego pod wspln mark - Europejski Park Edukacji poprzez: rozszerzenie i popraw jakoci bazy noclegowej i gastronomicznej oraz zwikszenia atrakcyjnoci turystycznej obszaru

II. Aktywizacja mieszkacw, poprawa samoorganizacji i zarzdzania na poziomie spoeczestw lokalnych i realizacji celw strategii na caym obszarze poprzez wzmocnienie potencjau sektora spoecznego oraz tworzenie nowych organizacji.

III. Poprawa jakoci ycia mieszkacw poprzez rnicowanie dziaalnoci gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy oraz wykorzystywanie nowoczesnych technik i technologii poprzez rozwj usug dla ludnoci, rozwj przetwrstwa produktw rolnych lub jadalnych produktw lenych, rozwj rzemiosa i rkodzielnictwa oraz wykorzystywanie nowoczesnych technik i technologii
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy