Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

OGOSZENIE O KONKURSIE

12.05.2010

Informujemy, e Wjt Gminy Mrozy ogosi konkurs na stanowisko Dyrektora Zespou Szk im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu przy ul. Szkolnej 8, 05-320 Mrozy.

Do konkursu moe przystpi osoba, ktra spenia wymagania okrelone w rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 padziernika 2009r. w sprawie wymaga, jakim powinna odpowiada osoba zajmujca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczeglnych typach publicznych szk i rodzajach publicznych placwek (Dz. U z 2009r. Nr 184, poz. 1436 z pn. zm.)

 1. Oferty osb przystpujcych do konkursu powinny zawiera:
  • zasadnienie przystpienia do konkursu oraz z koncepcj funkcjonowania i rozwoju
  • powiadczon przez kandydata za zgodno z oryginaemkopi dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzajcy tosamo oraz powiadczajcy obywatelstwo
  • yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajcy w szczeglnoci informacj o: stau pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo stau pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stau pracy, w tym stau pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie bdcej nauczycielem,
  • orygina lub powiadczona przez kandydata za zgodno z oryginaem kopia dokumentw potwierdzajca posiadanie wymaganego stau pracy, o ktrym mowa w ust. 3 pkt.
  • orygina lub powiadczona przez kandydata za zgodno z oryginaem kopia dokumentw potwierdzajcych posiadanie wymaganego wyksztacenia, w tym dyplomu ukoczenia studiw wyszych lub wiadectwa ukoczenia studiw podyplomowych z zakresu zarzdzania albo wiadectwa ukoczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresy zarzdzania owiat,
  • zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
  • owiadczenie, e przeciwko kandydatowi nie toczy si postpowanie karne, postpowanie dyscyplinarne lub postpowanie o ubezwasnowolnienie,
  • owiadczenie, e kandydat nie by skazany prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe,
  • owiadczenie, e kandydat nie by karany zakazem penienia funkcji zwizanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o ktrych mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z pn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2003r.Nr 15, poz. 148 z pn. zm.)
  • owiadczenie o dopenieniu obowizku, o ktrym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 padziernika 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organw bezpieczestwa pastwowego z lat 1944-1990 oraz treci tych dokumentw (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z p. zm.)
  • orygina lub powiadczona przez kandydata za zgodno z oryginaem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  • orygina lub powiadczona przez kandydata za zgodno z oryginaem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  • owiadczenie, e kandydat nie by karany kar dyscyplinarn, o ktrej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z p. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego
  • owiadczenie, e kandydat ma pen zdolno do czynnoci prawnych i korzysta z peni praw publicznych - w przypadku osoby niebdcej nauczycielem
  • owiadczenie, e kandydat wyraa zgod na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 2. Oferty naley skada w zamknitych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs" w terminie 27.05.2010r., na adres: Urzd Gminy w Mrozach ul. Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy (I pitro, pokj nr 13).
Pena tre ogoszenia dostpna jest na stronie Biuletynu Informacji Bublicznej - http://www.mrozy.bip.net.pl. Ponadto informacje na temat konkursu mona uzyska w Urzdzie Gminy Mrozy pokj nr 13 w godz. 8.00 - 15.00 lub telefonicznie pod numerem (025) 75-74-190, 75-74-175.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powoana przez Wjta Gminy Mrozy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postpowania konkursowego kandydaci zostan powiadomieni indywidualnie.


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy