Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Budowa zbiornika retencyjnego w Mrozach

12.01.2009
Niewtpliwie najwikszym przedsiwziciem, jakie udao si zrealizowa w 2008 roku jest budowa zbiornika retencyjnego w Mrozach. Pomys, ktry przeszo od 9 lat ywo przewija si w samorzdowych zamiarach, doczeka si swojego urzeczywistnienia. Poprzedziy go dokadne badania moliwoci wykonania a take starania o wpisanie zadania do Programu Maej Retencji dla Wojewdztwa Mazowieckiego w 2005 r. W 2007 r. zosta opracowany projekt budowlany, ktry w 2008 r. zosta zatwierdzony prawomocnym pozwoleniem na budow.

Zbiornik retencyjny w Mrozach jest zbiornikiem przepywowym o powierzchni lustra wody 0,63 ha i objtoci cakowitej 11000 m3. Wraz z powizanym funkcjonalnie otoczeniem zajmuje powierzchni ponad 2 ha. Powsta w miejscu zdewastowanego zbiornika wodnego, pochodzcego z okresu midzylecia wojennego, na cieku wodnym oznaczonym jako Witwka II (przez wielu mieszkacw popularnie nazywanym Trytw). Jego funkcjonowanie zapewniaj nowo wybudowane urzdzenia techniczne: jaz, upust denny i przepust.

Gwn, ale nie jedyn funkcj zbiornika jest funkcja retencyjna. Wybudowany zbiornik pozwala na zwikszenie retencji wody w zlewni, reguluje przepywy w rzece oraz przyczynia si do zapewnienia swobodnego spywu wody korytem rzeki dla ograniczenia podtopie przylegych terenw. Zbiornik peni ma rwnie funkcj rekreacyjn. Na jego bazie powstanie kpielisko, ktre wraz z urzdzonym otoczeniem sportowo-rekreacyjnym, obejmujcym tereny zieleni parkowej, wielofunkcyjne boiska, pla, plac zabaw dla dzieci a take odtwarzan obecnie zabytkow kolejk konn, bez wtpienia stanowi bdzie atrakcyjne miejsce spotka i odpoczynku nie tylko dla mieszkacw Mrozw.

Funkcje zbiornika idealnie wpisuj si w cele finansowanego z budetu Wojewdztwa mazowieckiego Samorzdowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent J - "Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjau Gospodarczego". Zadanie zmierza bowiem do osignicia celw w zakresie maej retencji, podniesienia atrakcyjnoci regionu pod wzgldem rekreacyjnym i turystycznym, poprawy stanu rodowiska oraz tworzenia trwaych warunkw dla rozwoju spoeczno-gospodarczego. W zwizku z powyszym na budow zbiornika w Mrozach gmina uzyskaa dofinansowanie z budetu wojewdztwa w wysokoci 750 000 z.

Pozytywne, bezporednie oddziaywanie zbiornika na popraw stanu lokalnego rodowiska stao si take podstaw uzyskania przez gmin dofinansowania ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w postaci dotacji w wysokoci 1 064 000 z, stanowicej 50% kosztw kwalifikowanych zadania. Uzyskane wysokie wsparcie finansowe ze rodkw WFOiGW pozwolio na stworzenie wyjtkowo korzystnego montau finansowego i zrealizowanie zadania blisko w 100% przed kocem 2008 roku. W przyszym roku pozostao jedynie uporzdkowanie terenu, urzdzenie cieek i posianie trawy.

Wykonawc budowy zbiornika jest Przedsibiorstwo Robt Inynieryjno-Budowlanych "AR-MEL" Sp. z o.o. z siedzib w Wyszkowie. Wykonawca zosta wyoniony w postpowaniu przetargowym spord czterech firm, ktre zoyy swoje oferty. Oferta przedsibiorstwa "AR-MEL" bya najkorzystniejsza, gdy zawieraa najnisz cen. Koszt cakowity zadania zosta okrelony na sum 2 107 777,77 z.

W 2009 roku gmina Mrozy planuje realizacj II etapu zadania, ktrym bdzie urzdzenie otoczenia sportowo-rekreacyjnego wok zbiornika. Opracowany w 2008 r. projekt techniczny zakada zagospodarowanie terenu wok zbiornika i utworzenie zorganizowanej przestrzeni publicznej, w tym: play, boisk wielofunkcyjnych, placw zabaw dla dzieci, miejsca na ognisko, cieek spacerowych poczonych ze ciekami ekologicznymi. Szacunkowy koszt urzdzenia otoczenia wynosi blisko 2 mln z. W celu realizacji tego etapu gmina Mrozy w dalszym cigu bdzie dokadaa stara o uzyskanie niezbdnego wsparcia ze rde zewntrznych.

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z urzdzeniem otoczenia sportowo-rekreacyjnego w Mrozach naley do tego rodzaju przedsiwzi, ktre w akademickich podrcznikach podawane s jako sztandarowe przykady realizacji idei zrwnowaonego rozwoju, godzcego ze sob w rwnej mierze potrzeby spoeczne, gospodarcze i przyrodnicze. Z jednej strony zapewnia zwikszenie retencji wody, podanej ze wzgldu na kurczenie si zasobw wody w rodowisku, z drugiej tworzy interesujce miejsce spotka i odpoczynku dla spoecznoci lokalnej, z trzeciej za stanowi bdzie atrakcj turystyczn, bdc czynnikiem rozwoju spoeczno-gospdarczego naszej miejscowoci i gminy.Zdjcia: PRI-B "AR-MEL"
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy