Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Przebudowa oczyszczalni ciekw w Mrozach

12.01.2009W 2008 roku ruszya dugo oczekiwana przez mieszkacw rozbudowa gminnej oczyszczalni ciekw w Mrozach. Przebudowa ma zakoczy si w padzierniku 2009 r. Niewystarczajca przepustowo istniejcej oczyszczalni w stosunku do potrzeb rozwijajcej si zabudowy mieszkaniowej oraz przestarzaa technologia od dawna spdzay sen z powiek gminnemu samorzdowi. Dlatego tak wyjtkowo ciesz postpujce prace na placu budowy nowej oczyszczalni.

W czerwcu 2008 r. w przetargu nieograniczonym, do ktrego przystpiy dwie firmy, zosta wyoniony wykonawca. Ofert najkorzystniejsz, czyli z najnisz cen zaoferowaa firma AZE Zajc i Kokoszko, Spka Jawna z siedzib w Skrzydlnej, woj. maopolskie. Koszt przedsiwzicia zosta okrelony na sum 3 374 122,91 z. Na realizacj tej inwestycji gmina Mrozy w 2008 r. uzyskaa dofinansowanie w formie poyczki z moliwoci czciowego umorzenia z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 616 310,66 z. Kwota poyczki ma zosta zwikszona w 2009 r. Ponadto gmina Mrozy zoya w listopadzie 2008 r. wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego obejmujcego obok przebudowy oczyszczalni ciekw take rozbudow sieci kanalizacji sanitarnej w Mrozach. Warto wnioskowanej dotacji cznie wynosi ponad 10,5 mln z. Aktualnie trwa ocena formalna zoonych wnioskw.

Obecnie funkcjonujca oczyszczalnia ciekw w Mrozach o przepustowoci Qr.d. = 300 m3/d ma charakter oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, co oznacza, e usuwa zarwno zanieczyszczenia mechaniczne wystpujce w formie zawiesin i materiau wleczonego, jak rwnie redukuje zanieczyszczenia chemiczne wystpujce w formie jonowych roztworw wodnych i zanieczyszczenia biologiczne. Oczyszczalnia przetwarza obecnie ok. 73 500 m3 ciekw rocznie, co jest nie wystarczajce z punktu widzenia szacunkowych iloci wszystkich ciekw wytwarzanych przez mieszkacw Mrozw i okolic. Z powyszego powodu rozbudowa oczyszczalni ciekw w Mrozach zostaa wpisana do Krajowego Programu Oczyszczania ciekw Komunalnych, okrelajcego zadania priorytetowe w zakresie krajowej gospodarki ciekowej. Zadania znajdujce si na licie KPOK maj pierwszestwo w ubieganiu si o rnego rodzaju dofinansowania ze rodkw krajowych i Unii Europejskiej.

Rozpoczta przebudowa oczyszczalni ma na celu zwikszenie jej przepustowoci do Qr.d. = 600 m3/d. Oczyszczalnia bdzie oczyszczaa cieki komunalne pochodzce z zabudowa mieszkalnych z Mrozw i miejscowoci ssiednich. cieki surowe bd dopyway na oczyszczalni rurocigiem grawitacyjnym, a z terenw nie objtych kanalizacj bd dowoone na oczyszczalni wozami asenizacyjnymi.

W ramach przebudowy oczyszczalni ciekw zostan wykonane nastpujce prace:

  1. likwidacja kraty koszowej,
  2. wymiana pomp wraz ze sterowaniem w istniejcej pompowni ciekw surowych,
  3. jako stopie mechaniczny oczyszczania przewiduje si zastosowanie sita limakowego,
  4. modernizacja istniejcego zbiornika wyrwnawczego ciekw dowoonych, poprzez zainstalowanie systemu napowietrzania drobnopcherzykowego oraz doprowadzenie instalacji ciekw oczyszczonych do rozcieczenia,
  5. likwidacja Biobloku PS-300 i budowa nowego cigu technologicznego ECOLO-CHIEF o przepustowoci 600 m3/d,
  6. podstawowymi urzdzeniami technologicznymi oczyszczalni ciekw typu ECOLO-CHIEF bd cylindryczne zbiorniki przepywowe, penice funkcj: osadnika wstpnego komory anoksycznej (niedotlenionej), komr osadu czynnego (napowietrzania), osadnikw wtrnych i komory tlenowej stabilizacji osadu,
  7. modernizacja ukadu pomiarowego ciekw oczyszczonych oraz zawartoci tlenu w komorach napowietrzania.

Dodatkowo na terenie oczyszczalni zostan wykonane niezbdne dodatkowe: sieci wodno-kanalizacyjne, drogi technologiczne, instalacje elektryczne, sieci technologiczne recyrkulacyjne, osadowe, powietrzne, z zaworami, poczeniami midzyzbiornikowymi, przelewami, rurocigiem spustu koucha. Praca oczyszczalni bdzie cakowicie zautomatyzowana, a jej sterowanie i kontrola bdzie opieraa si na sterowniku mikroprocesorowym. Zarzdza on prac wszystkich podzespow oczyszczalni ciekw. Dziaa bdzie panel operatorski sucy do wywietlania oraz zmian funkcji sterowania (parametrw pracy dmuchaw, pomp, mieszade). Dodatkowo bdzie istniaa moliwo sterowania rcznego. Zaprojektowane urzdzenia zapewniaj, e gospodarka energetyczna bdzie efektywnie regulowana.

Z powyszych prac do koca 2008 r. udao si zrealizowa czciowo prace rozbirkowe, budow garau pod pojazdy asenizacyjne, budow pyty fundamentowej pod zbiorniki. Rozpoczto budow budynku dmuchaw, zrealizowano roboty elektryczne oraz dostaw urzdze technologicznych. Gdy tylko pozwoli na to pogoda prace bd kontynuowane.


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy