Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Przypominamy, e tylko do 30 czerwca 2015 r. mona zgasza kandydatw na awnikw.

09.06.2015

Z upywem biecego roku koczy si kadencja awnikw sdw powszechnych wybranych w 2011 roku. W zwizku z tym rady gmin przystpuj do wykonywania czynnoci zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw awnikw sdowych na kadencj 2016-2019.

Zgodnie z pismem Prezesa Sdu Okrgowego w Siedlcach z dnia 18 maja 2015 r. Nr A-0120-2/15 - Kolegium Sdu Okrgowego w Siedlcach ustalio, e Rada Miejska w Mrozach powinna wybra nastpujc liczb awnikw:

1. do Sdu Rejonowego w Misku Mazowieckim - 1
2. do Sdu Okrgowego w Siedlcach - 2

Ustawa prawo o ustroju sdw powszechnych stanowi, ze awnikiem moe by wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z peni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukoczy 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi dziaalno gospodarcz lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczy 70 lat;
6) jest zdolny, ze wzgldu na stan zdrowia, do penienia obowizkw awnika;
7) posiada co najmniej wyksztacenie rednie.

awnikami nie mog by:

1) osoby zatrudnione w sdach powszechnych i innych sdach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzce w skad organw, od ktrych orzeczenia mona da skierowania sprawy na drog postpowania sdowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujce stanowiska zwizane ze ciganiem przestpstw i wykrocze;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) onierze w czynnej subie wojskowej;
8) funkcjonariusze Suby Wiziennej;
9) radni gminy, powiatu i wojewdztwa.

Ponadto nie mona by awnikiem jednoczenie w wicej ni jednym sdzie.

Kandydatw na awnikw zgaszaj radom gmin: prezesi waciwych sdw, stowarzyszenia, inne organizacje spoeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisw prawa z wyczeniem partii politycznych, oraz co najmniej pidziesiciu obywateli majcych czynne prawo wyborcze, zamieszkujcych stale na danym terenie.

Termin zgaszania kandydatw na awnikw upywa 30 czerwca 2015 roku.

Zgoszenia kandydatw, ktre wpyny do rady gminy po upywie tego terminu, a take zgoszenia, ktre nie speniaj wymaga formalnych, pozostawia si bez dalszego biegu. Przywrcenie terminu do zgoszenia kandydatw jest niedopuszczalne.

Zgaszanie kandydatw na awnikw dokonuje si na karcie zgoszenia, do ktrej kandydat ma obowizek doczy dokumenty, a ktre powinny by opatrzone dat nie wczeniejsz ni 30 dni przed dniem zgoszenia:

1) informacj z Krajowego Rejestru Karnego dotyczc zgaszanej osoby;
2) owiadczenie kandydata, e nie jest prowadzone przeciwko niemu postpowanie o przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe;
3) owiadczenie kandydata, e nie jest lub nie by pozbawiony wadzy rodzicielskiej, a take, e wadza rodzicielska nie zostaa mu ograniczona ani zawieszona;
4) zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o ktrym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pn. zm.), stwierdzajce brak przeciwwskaza do wykonywania funkcji awnika; 5) dwa zdjcia zgodne z wymogami stosowanymi przy skadaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgoszenia kandydata na awnika dokonanego na karcie zgoszenia przez stowarzyszenie, inn organizacj spoeczn lub zawodow, zarejestrowan na podstawie przepisw prawa, docza si rwnie aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sdowego albo odpis lub zawiadczenie potwierdzajce wpis do innego waciwego rejestru lub ewidencji dotyczce tej organizacji, opatrzone dat nie wczeniejsz ni 3 miesice przed dniem zgoszenia.

Do zgoszenia kandydata na awnika dokonanego przez obywateli docza si list osb zawierajc: imi (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce staego zamieszkania i wasnorczny podpis kadej z 50 osb zgaszajcych kandydata. Osob uprawnion do skadania wyjanie w sprawie zgoszenia kandydata na awnika przez obywateli jest osoba, ktrej nazwisko zostao umieszczone jako pierwsze na licie.

Wybory awnikw odbd si najpniej w padzierniku 2015 roku.

Koszt opaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opaty za badanie lekarskie i za wystawienie zawiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na awnika.

Karty zgosze kandydatw na awnikw mona odbiera, po czym wypenione skada w Biurze Rady Urzdu Miasta i Gminy Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, pok. nr 5, w godzinach 8.00-16.00, tel. 25 75 74 175, 25 75 74 190.

Karty dostpne s rwnie na stronie internetowej Urzdu Miasta i Gminy Mrozy - www.mrozy.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwoci www.ms.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgoszenia kandydata na awnika:
- Dokument do pobrania w formacie DOC
- Dokument do pobrania plik w formacie PDF

2. Owiadczenie kandydata, e nie jest prowadzone przeciwko niemu postpowanie:
- Dokument do pobrania w formacie DOC
- Dokument do pobrania plik w formacie PDF

3. Owiadczenie kandydata, e nie jest lub nie by pozbawiony wadzy rodzicielskiej:
- Dokument do pobrania w formacie DOC
- Dokument do pobrania plik w formacie PDF

4. Lista osb zgaszajcych kandydata na awnika do Sdu:
- Dokument do pobrania w formacie DOC
- Dokument do pobrania plik w formacie PDF


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy