Stycze 2021
PnWtrCzPtSbNd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Informacja o wsptworzeniu Programu wsppracy na 2016 rok

19.05.2015

Penomocnik Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego ds. wsppracy z organizacjami pozarzdowymi zaprasza organizacje pozarzdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie do udziau w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu wsppracy samorzdu wojewdztwa mazowieckiego z organizacjami pozarzdowymi na 2016 rok, najwaniejszego dokumentu wpywajcego na zakres wsppracy Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z sektorem pozarzdowym. Termin skadania uwag i propozycji do projektu to 19 czerwca br.

Punktem wyjcia do pracy nad przyszorocznym programem wsppracy jest program obowizujcy w roku 2015. Jest on dostpny na stronie internetowej Samorzdowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakadce "Program wsppracy". Uwagi do programu mog dotyczy np.:

1) celw wsppracy - 2 programu,
2) zakresu przedmiotowego wsppracy - 4 programu,
3) form wsppracy pozafinansowej - 6 14 programu,
4) priorytetowych zada publicznych na 2016 rok - 15 -22 programu,
5) rodkw finansowych planowanych na realizacj programu 28 programu,
6) pozostaych zapisw programu.

W dniu 12 maja br. Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego okreli wstpne zaoenia do wsppracy finansowej w 2016 roku pomidzy Samorzdem Wojewdztwa Mazowieckiego a organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzj Zarzdu w roku 2016 ze rodkw z dochodw wasnych wojewdztwa na dotacje dla organizacji pozarzdowych ma zosta przeznaczona kwota 4 344 750,00 z. Kwota ta wynika z "Programu postpowania ostronociowego Wojewdztwa Mazowieckiego". Poza rodkami z dochodw wasnych wojewdztwa ju tradycyjnie zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarzdowym finansowane bd ze rodkw pochodzcych z opat pobieranych za wydawanie zezwole na obrt hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartoci do 18%, z dotacji celowych z budetu pastwa i jednostek samorzdu terytorialnego oraz z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych. Ze rodkw spoza dochodw wasnych wojewdztwa realizowane bd zadania z obszaru polityki spoecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastpczej.

Prosimy o zgaszanie propozycji na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostpna s na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakadce "Program wsppracy" ---> Konsultacje programu na rok 2016:

Formularz w wersji elektronicznej mona odesa na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - poczt na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, ktry nastpnie poddany zostanie konsultacjom spoecznym. Konsultacje przewidziane zostay na przeomie sierpnia i wrzenia br.


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy