Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ogoszenie o naborze na Asystenta Rodziny

17.01.214

Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Mrozach ogasza nabr na stanowisko Asystenta Rodziny.

Na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej asystentem rodziny moe by osoba, ktra posiada:

1) obywatelstwo polskie,
2) pen zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publicznych,
3) wyksztacenie wysze na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
4) wyksztacenie wysze na dowolnym kierunku uzupenione szkoleniem z zakresu pracy z dziemi lub rodzin i udokumentuje co najmniej roczny sta pracy z dziemi lub rodzin lub studiami podyplomowymi obejmujcymi zakres programowy szkolenia okrelony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny sta pracy z dziemi lub rodzin, 5) wyksztacenie rednie i szkolenie z zakresu pracy z dziemi lub rodzin, a take udokumentuje co najmniej 3-letni sta pracy z dziemi lub rodzin,
6) nie jest i nie bya pozbawiona wadzy rodzicielskiej oraz wadza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
7) wypenia obowizek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowizek w stosunku do niej wynika z tytuu egzekucyjnego,
8) nie bya skazana prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe.

Wskazane jest posiadanie:

1) prawo jazdy i wasny samochd,
2) znajomo regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastpczej, pomocy spoecznej, przeciwdziaania przemocy w rodzinie, wychowania w trzewoci i przeciwdziaania alkoholizmowi, przeciwdziaania narkomanii, przepisw o ochronie danych osobowych,
3) wysoka kultura osobista,
4) znajomo obsugi komputera i programw biurowych,
5) umiejtno prowadzenia pracy z klientem, w szczeglnoci z klientem trudnym, odporno na stres,
6) wiedza i dowiadczenie w zakresie prawidowego funkcjonowania rodziny,
7) znajomo lokalnego rodowiska oraz umiejtno nawizywania wsppracy z innymi jednostkami i instytucjami,
8) samodzielno w dziaaniu oraz wykazywanie wasnej inicjatywy, kreatywno,
9) umiejtno zachowania bezstronnoci w kontakcie z rodzin,
10) nieposzlakowana opinia.

Do zada asystenta rodziny naley w szczeglnoci:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin we wsppracy z czonkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o ktrym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (Plan pracy z rodzin obejmuje zakres realizowanych dziaa majcych na celu przezwycienie trudnych sytuacji yciowych, a take zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty);
2) opracowanie, we wsppracy z czonkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastpczej, planu pracy z rodzin, ktry jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastpczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji yciowej, w tym w zdobywaniu umiejtnoci prawidowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwizywaniu problemw socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwizywaniu problemw psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwizywaniu problemw wychowawczych z dziemi;
7) wspieranie aktywnoci spoecznej rodzin;
8) motywowanie czonkw rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziau w zajciach grupowych dla rodzicw, majcych na celu ksztatowanie prawidowych wzorcw rodzicielskich i umiejtnoci psychospoecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczeglnoci poprzez udzia w zajciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie dziaa interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagroenia bezpieczestwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzicw i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczcej pracy z rodzin;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej ni co p roku, i przekazywanie tej oceny OPS;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakoczeniu pracy z rodzin;
17) sporzdzanie, na wniosek sdu, opinii o rodzinie i jej czonkach;
18) wsppraca z jednostkami administracji rzdowej i samorzdowej, waciwymi organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizujcymi si w dziaaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) wsppraca z zespoem interdyscyplinarnym lub grup robocz, o ktrych mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, ktrych pomoc przy wykonywaniu zada uzna za niezbdn.

Informacje dodatkowe:

1) Asystent rodziny, wykonujc czynnoci w ramach swoich obowizkw, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2) Praca asystenta rodziny nie moe by czona z wykonywaniem obowizkw pracownika socjalnego na terenie gminy, w ktrej praca ta jest prowadzona.
3) Asystent rodziny nie moe prowadzi postpowa z zakresu wiadcze realizowanych przez gmin.
4) Asystent rodziny jest obowizany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziemi lub rodzin, w szczeglnoci przez udzia w szkoleniach oraz samoksztacenie.
5) Asystent rodziny prowadzi prac z rodzin w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzin.
6) Jednostki administracji rzdowej i samorzdowej, waciwe organizacje pozarzdowe , podmioty i osoby specjalizujce si w dziaaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, ktrych pomoc przy wykonywaniu zada uzna za niezbdn - udzielaj asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynnoci zawodowych.
7) Liczba rodzin, z ktrymi jeden asystent rodziny moe w tym samym czasie prowadzi prac, jest uzaleniona od stopnia trudnoci wykonywanych zada, jednak nie moe przekroczy 20.
8) Asystentowi rodziny nie przysuguje zwrot kosztw przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usug asystenta rodziny.

Wymagane dokumenty i owiadczenia:

1) yciorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odrcznie,
2) Kopi dokumentw potwierdzajcych posiadane wyksztacenie,
3) Kopie wiadectw pracy dokumentujcych wymagany sta pracy lub zawiadczenie o zatrudnieniu, zawierajce okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
4) Kopi dokumentu potwierdzajcego obywatelstwo polskie,
5) Pisemne owiadczenie o penej zdolnoci do czynnoci prawnych, korzystaniu z peni praw publicznych,
6) Pisemne owiadczenie, e kandydat nie by skazany za przestpstwa popenione umylnie lub umylne przestpstwa skarbowe.
7) Owiadczenie kandydata o niekaralnoci, 8) Owiadczenie, e kandydat nie jest i nie by pozbawiony wadzy rodzicielskiej oraz wadza rodzicielska nie zostaa mu zawieszona ani ograniczona,
9) Owiadczenie, e kandydat wypenia obowizek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowizek zosta naoony na podstawie tytuu wykonawczego pochodzcego lub zatwierdzonego przez sd,
10) Podpisana klauzula "Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."


Osoby zainteresowane prosz o dostarczenie kompletu dokumentw w zamknitych kopertach z dopiskiem "Asystent rodziny" w terminie do 31 stycznia 2014r. do siedziby Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Mrozach, lub na adres : Gminny Orodek Pomocy Spoecznej , ul. Armii Krajowej 12, 05-320 Mrozy.

Dodatkowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu (25) 75-74-715 pn. - pt w godz. 8.00 do 16.00. Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatw.

Kierownik Gminnego
Orodka Pomocy Spoecznej w Mrozach
Magorzata Wierzbicka
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy