Maj 2021
PnWtrCzPtSbNd
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Zjazd Oddziau Gminnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP

4-06-2006

Dzie 4 czerwca, niedziela, mia szczeglne znaczenie dla druhw z jednostek Ochotniczych Stray Poarnych z terenu Gminy Mrozy. Po szeregu zebra sprawozdawczo-wyborczych przysza pora na Zjazd Oddziau Gminnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych w Mrozach. Odpowiednio wczenie w penej gali na sal obrad w Gminnym Centrum Kultury przybywaj kolejni przedstawiciele, nastpuje dopenienie formalnoci, otrzymanie mandatu. Nadchodzi godzina 11.00 - czas rozpoczcia Zjazdu. Zjazd otworzy Prezes Zarzdu Oddziau Gminnego dh. Dariusz Jaszczuk. Nastpnie chwil ciszy uczczono pami druhw, ktrzy odeszli na wieczn wart. Kolejnym krokiem by wybr przewodniczcego i sekretarza zjazdu. Duo materiau do dyskusji oraz prac komisji dostarczyo sprawozdanie prezesa zarzdu. Ocena przygotowania OSP do dziaa, podsumowanie minionego okresu oraz plany na przyszo stanowiy gwne treci wystpienia. Szereg zada podejmowanych zarwno przez jednostki jak i zarzd wiadcz o duej aktywnoci OSP na terenie Gminy. Druh Jaszczuk bdc jednoczenie Wjtem Gminy Mrozy, mia moliwo dokadnej prezentacji nakadw gminy na ochron przeciwpoarow, ktre jak okazuje si nie byy wcale mae. Modernizacje stranic, zakup dwch samochodw lekkich oraz jednego redniego to tylko niektre z inwestycji. Niektre z omawianych zagadnie zostay zaprezentowane poniej.

Druhowie naprawd mieli o czym rozmawia. Zarwno wystpienie prezesa jak i sprawozdanie komisji rewizyjnej dao peny obraz z dziaalnoci OSP na terenie gminy. Na wniosek komisji rewizyjnej zjazd udzieli absolutorium ustpujcemu zarzdowi. Nowym prezesem ponownie zosta wybrany dh. Dariusz Jaszczuk. Praca starego zarzdu oraz materia zebrany w czasie zjazdu przez komisj Uchwa i Wnioskw zaowocowa przygotowaniem uchway programowej na nastpn kadencj Zarzdu Oddziau Gminnego jak i Zarzdw Ochotniczych Stray Poarnych.

Uchwaa programowa Zjazdu Oddziau Gminnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP w Mrozach na lata 2006 - 2011 uchwalona w dniu 4 czerwca 2006 r.

W oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach w trakcie kampanii sprawozdawczo - wyborczej OSP oraz dziaa Zarzdu Oddziau Gminnego w czasie kadencji, biorc pod uwag biece potrzeby w zakresie ochrony przeciwpoarowej i ratownictwa technicznego gminy - zjazd gminny ustala kierunki dziaania na najblisz picioletni kadencj.

I. W zakresie dziaalnoci organizacyjnej.

Zarzd Oddziau Gminnego ZOSP RP:

 1. Gwny wysiek skieruje na umacnianie Ochotniczych Stray Poarnych, szczeglne wsparcie dla jednostek, ktre maj okresowe trudnoci w swej dziaalnoci.
 2. Zorganizuje podzia zada pomidzy czonkw zarzdu.
 3. Nawie cis wspprac z ssiednimi Zarzdami i Komend Powiatow PSP w Misku Mazowieckim.
 4. Bdzie wsppracowa z Wjtem Gminy i Rad Gminy w celu pozyskiwania rodkw finansowych - przedstawiajc im corocznie raport o stanie ochrony przeciwpoarowej i ratownictwa na terenie gminy.
 5. Udziela pomocy OSP w zakresie organizowania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
 6. Popularyzowa bdzie prenumerat czasopism straackich.
 7. Wdraa bdzie nowe regulaminy - akty prawne regulujce funkcjonowanie OSP i Zwizku zgodnie z obowizujcym statusem.
 8. Koordynowa dziaania Modzieowych Druyn Poarniczych.

Powysze zadania bdzie realizowa poprzez:
 1. Pomoc jednostkom, ktre maj okresowe trudnoci w swej dziaalnoci w organizacji szkolenia, pozyskiwania rodkw na dziaalno statutow i zakup wyposaenia.
 2. Przydzia zada w poszczeglnych obszarach dziaania czonkom zarzdu do realizacji i koordynacji midzy innymi w zakresie Modzieowych Druyn Poarniczych.
 3. Realizacj wsplnych przedsiwzi w tym szkoleniowych z Komend Powiatow PSP i ssiednimi Zarzdami Oddziaw Gminnych Zwizku.
 4. cis wspprac z Gminnym Zespoem Reagowania a w szczeglnoci Gminnym Centrum Reagowania w zakresie ochrony przeciwpoarowej i ratownictwa na terenie gminy oraz organizacji wicze z zakresu zarzdzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 5. Pozyskanie rde finansowania zakupu sprztu i wyposaenia straackiego.
 6. Zorganizowanie szkolenia dla Zarzdw OSP z zakresu organizowania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej jako organizacji pozarzdowych poytku publicznego.
 7. Organizowanie raz na kwarta szkolenia instruktorsko-metodycznego dla dowdcw sekcji w oparciu o kolejno wszystkie jednostki OSP.
 8. Organizowanie wicze grupowych dla naczelnikw OSP raz w roku.
 9. Organizowanie poczwszy od 2007 roku letnich obozw szkoleniowych dla Modzieowych Druyn Poarniczych.
 10. Wypracowanie systemu bada okresowych dla czonkw OSP we wsppracy z Zarzdami OSP oraz formalnego przygotowania kierowcw.


Ochotnicze Strae Poarne:
 1. Co najmniej raz na kwarta bd odbywa si zbirki szkoleniowe.
 2. Kada jednostka co najmniej dwa razy w latach 2006 ? 2011 bdzie gospodarzem szkolenia instruktorsko ? metodycznego dla dowdcw sekcji.
 3. Deleguj dowdcw sekcji i naczelnikw na szkolenie organizowane przez Zarzd Oddziau Gminnego.
 4. Dy bd do pozyskiwania nowych czonkw czynnych i wspierajcych.
 5. Doo stara w celu pozyskania rodkw finansowych na organizacje obozw szkoleniowo ? wypoczynkowych organizowanych przez Zarzd Oddziau Gminnego dla Modzieowych Druyn Poarniczych..
 6. Przestrzega bd obowizku pacenia skadek czonkowskich, przez Czonkw OSP, za same bd opaca skadki na rzecz Zarzdu Oddziau Gminnego ZOSP RP.
 7. Bd poszukiwa nowych rodkw finansowych na dziaalno gospodarcz i sponsorw na wspieranie dziaalnoci statutowej.
 8. Zapewni wysoki poziom organizowanych uroczystoci i spotka.
 9. Uczestniczy bd w zawodach i wiczeniach.
 10. We wsppracy z Zarzdem Oddziau Gminnego Zwizku zapewni przeprowadzenie co dwa lata bada okresowych dla czonkw OSP.
 11. Doo stara i wespr Zarzd Oddziau Gminnego w wypracowaniu systemu przygotowania formalnego kierowcw OSP.
II. W zakresie umacniania ochrony przeciwpoarowej:

Zarzd Oddziau Gminnego ZOSP RP:
 1. Upowszechnia bdzie zasady bezpieczestwa poarowego oraz mobilizowa mieszkacw gminy do ich przestrzegania midzy innymi poprzez uruchomienie strony internetowej ochotniczych stray poarnych.
 2. Podejmowa bdzie dziaania w zakresie podnoszenia sprawnoci organizacyjno - technicznej ochotniczych stray poarnych i poziomu ich wyszkolenia szczeglnie poprzez organizowanie wicze i szkole.
 3. Organizowa bdzie wsplnie z Dyrektorami Szk Oglnopolski Turniej Wiedzy Poarniczej "Modzie zapobiega poarom".
 4. Organizowa bdzie wszelkie formy propagandy przeciwpoarowej szczeglnie wrd dzieci i modziey.
 5. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych / Internet / do komunikacji i realizacji programu "System OSP".
 6. Wesprze dyrektorw placwek owiatowych gminy w organizacji wicze z zakresu ewakuacji.


Ochotnicze Strae Poarne:
 1. Poprzez naleyte utrzymanie i waciw konserwacj utrzymywa bd w staej gotowoci bojowej - sprzt poarniczy (motopompy - samochody).
 2. Uczestniczc w wiczeniach, szkoleniach i zawodach sportowo-poarniczych bd systematycznie podnosi poziom wyszkolenia swoich czonkw.
 3. Udoskonalajc prac z modzie rozwija Modzieowych Druyny Poarnicze jako w przysze uzupenienie stanu bojowego Jednostek OSP.


III. Zjazd Oddziau Gminnego zobowizuje Komisj Rewizyjn do systematycznej kontroli Zarzdu Oddziau Gminnego i Ochotniczych Stray Poarnych nie rzadziej ni raz w roku.

IV. Zjazd Oddziau Gminnego zobowizuje Zarzd Gminny do corocznej oceny realizacji uchway programowej podjtej na dzisiejszym Zjedzie.

Trudne zadania jakie postawili sobie druhowie na zjedzie wiadcz o sile jaka jest zawarta w tradycjach Ochotniczych Stray Poarnych.copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy