Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; activeCalendar has a deprecated constructor in /www/kalendarz/source/activecalendar.php on line 34
Sierpie 2022
PnWtrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Program "Mrozy dla Rodziny 3+"


Informujemy, e w gminie Mrozy od 1 kwietnia 2015 roku wydawane s Karty "Mrozy dla Rodziny 3+".

Uchwa Nr III/58/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie podjcia dziaa prorozwojowych polegajcych na polepszeniu warunkw yciowych wielodzietnych rodzin zamieszkaych na terenie gminy Mrozy, zostaa wprowadzona w ycie samorzdowa Karta "Mrozy dla Rodziny 3+". Program ten stanowi uzupenienie oglnopolskiego programu Karty Duej Rodziny, ktry okaza si niezwykle suszn inicjatyw, poniewa z oglnopolskiej Karty Duej Rodziny korzysta ju ponad 1,5 mln osb w caym kraju. Kartami Mrozy dla Rodziny 3+ z kolei moe pochwali si ju okoo 0,5 tys. mieszkacw gminy Mrozy. Karta "Mrozy dla Rodziny 3+", to program funkcjonujcy na obszarze gminy Mrozy i na tym obszarze uprawniajcy osoby posiadajce kart do zniek, rabatw czy udogodnie, ktre szczegowo opisane s w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 6 lutego 2015 roku. W uchwale definiuje si midzy innymi komu moe by przyznana Karta "Mrozy dla Rodziny 3+", jakie uprawnienia przysuguj jej posiadaczom, czy te gdzie naley si zgosi, by uzyska kart. Link do uchway znajduje si TUTAJ.

Program "Mrozy dla Rodziny 3+"

Czym jest i jak wyglda Karta "Mrozy dla Rodziny 3+"?

Gmina Mrozy, wychodzc naprzeciw potrzebom swoich mieszkacw, chcc polepszy ich warunki yciowe, wprowadzia w ycie samorzdowy program "Mrozy dla Rodziny 3+". Jest on programem uzupeniajcym dla oglnopolskiego programu Karta Duej Rodziny i stanowi system zniek wprowadzonych w niektrych firmach, instytucjach kulturalno-wypoczynkowych czy edukacyjnych, znajdujcych si na terenie gminy Mrozy.
W ramach programu "Mrozy dla Rodziny 3+", mieszkacom gminy Mrozy oferuje si szereg udogodnie, zniek czy rabatw, obowizujcych w dobrowolnie zgoszonych do programu instytucjach znajdujcych si na terenie naszej gminy.

Karty s wydawane przez Urzd Stanu Cywilnego w Mrozach i maj nastpujcy wzr:


(awers)


(rewers)


Jak ubiega si o Kart "Mrozy dla Rodziny 3+", jak z niej korzysta oraz do czego ona uprawnia?

Aby otrzyma Kart "Mrozy dla Rodziny 3+", pomimo posiadania ju oglnopolskiej Karty Duej Rodziny, konieczne jest ponowne zoenie wniosku o wydanie Karty "Mrozy dla Rodziny 3+".

Zasady ubiegania si o Kart "Mrozy dla Rodziny 3+" czy te korzystania z niej s identyczne, jak w przypadku zasad obowizujcych przy ubieganiu si czy korzystaniu z oglnopolskiej Karty Duej Rodziny. Podobnie kwestia si ma w odniesieniu do dokumentw, jakie naley przedoy wraz z wnioskiem o wydanie Karty "Mrozy dla Rodziny 3+".

Przedstawienie niezbdnych do otrzymania Karty "Mrozy dla Rodziny 3+" dokumentw nie jest wymagane, w przypadku, kiedy organ wydajcy Kart ma dostp do danych, zawartych we wspomnianych dokumentach lub kiedy informacje w nich zawarte, znane s organowi wydajcemu Kart z urzdu.

Aby wic uzyska Kart, naley w Urzdzie Stanu Cywilnego w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, pok. 3a, zoy wniosek, ktry gotowy do pobrania znajduje si TUTAJ.

Wykaz instytucji, ktre oferuj zniki w ramach programu "Mrozy dla Rodziny 3+"

1. FHU Expresso
ul. Jana Kiliskiego 6
05-320 Mrozy
przedstawiciel firmy: Jakubowski Eugeniusz
tel. 507 148 208
werandamrozy@wp.pl
ulga: znika na obiady 15% (nie dotyczy napojw)

2. Mr Ozzy Szkoa Jzykowa Justyna Korbel
ul. Urocza 5
05-320 Mrozy
waciciel firmy: Justyna Agata Korbel
tel. 693 367 296
biuro@mrozzy.pl
www.mrozzy.pl
ulga: 10% zniki na kursy

3. P.H.U. Kazimierski Sawomir
ul. 3 Maja 4
05-320 Mrozy
przedstawiciel firmy: Mateusz Kazimierski
tel. 517 479 849
skazimierski@interia.pl
www.mmskazimierscy.pl
ulga: rabat 50% na wymian kompletu opon i wywaanie k raz w roku

4. Puls Sp. z o.o.
ul. Willowa 12
05-320 Mrozy
przedstawiciel firmy: Bilska Magdalena
tel. 500 603 390, 25 757 44 42
puls@g.pl
www.puls-mrozy.pl
ulga: 10% rabatu na usugi stomatologiczne

5. PREMIER Sport
ul. Wileska 51a
05 200 Woomin przedstawiciel firmy: Rafa Wyszkowski
tel. 22 763 96 26, 796 147 345
biuro@premiersport.pl
rafal@ampgool.pl
www.premiersport.pl
www.ampgool.pl

Rodzaj oferowanej ulgi:
"Premier Sport", ktry prowadzi projekt Akademii Modego Pikarza GOOL w gminie Mrozy, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci, poprzez rozwj sprawnoci fizycznej oraz nauk gry w pik non dziewczynek i chopcw od 4 do 12 roku ycia, stosuje w przypadku przystpienia do Akademii dziecka wraz z jego rodzestwem, czyli drugiego, bd dalszych dzieci, zniki w ocl patnoci za zajcia sportowe. Ponad to w przypadku rodzin wielodzietnych, preferujemy zniki i bonifikaty w patnociach za campy letnie bd zimowe, take organizowane przez "Premier Sport" szkolne wyjazdy integracyjne, zielone szkoy, bd kolonie.

Wysoko ulgi:
Przystpujce rodzestwo pierwszego zawodnika, czyli drugie bd kolejne, otrzymuje 40 % zniki za zajcia sportowe. W przypadku wyjazdw letnich, zimowych itp., zniki 10% dla rodzestw.

Miejsce wiadczenia ulgi:
Gminny Orodek Sportu i Rekreacji w Mrozach, ul. Licelana 7, zajcia sportowe w poniedziaki i rody, na przeomie wrzesie - czerwiec; Wojewdztwo Mazowieckie - 20 oddziaw Akademii, w tym m.in.: Misk Mazowiecki, Warszawa, Woomin, Tuszcz, Goworowo.

Jak zosta partnerem programu "Mrozy dla Rodziny 3+"?

Jeeli posiadaj Pastwo firm i chcieliby Pastwo przystpi do programu "Mrozy dla Rodziny 3+", naley wypeni formularz, ktry znajdziecie Pastwo TUTAJ, a nastpnie zoy ten formularz w Urzdzie Stanu Cywilnego w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, pok. 3a. Po zoeniu wspomnianego dokumentu, Pastwa firma otrzyma kart informacyjn, ktr nastpnie naley umieci w widocznym miejscu przy wejciu do lokalu, gdzie bd Pastwo honorowa karty "Mrozy dla Rodziny 3+" .

Karta informacyjna, o ktrej mowa wyglda nastpujco:


Oglnopolska Karta Duej Rodziny


Czym jest Karta Duej Rodziny?


Oglnopolska Karta Duej Rodziny jest systemem zniek dla rodzin wielodzietnych. Karta jest wydawana bezpatnie, kademu czonkowi rodziny. Rodzice otrzymuj kart doywotnio, dzieci - do 18 roku ycia lub do ukoczenia nauki, po przedstawieniu zawiadczenia o kontynuacji nauki, maksymalnie jednak do skoczenia 25 roku ycia. Osoby niepenosprawne otrzymuj kart na czas trwania orzeczenia o niepenosprawnoci.

Posiadacze Karty Duej Rodziny bd mieli moliwo korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie caego kraju.

Link: Wykaz instytucji, ktre oferuj zniki w ramach oglnopolskiego programu Karty Duej Rodziny.


Gdzie zgosi si po Kart Duej Rodziny? Komu przysuguje i na jak dugo jest wydawana? Jakie zniki przysuguj jej posiadaczom i jak z niej korzysta?


Aby otrzyma Kart Duej Rodziny naley zoy wniosek w urzdzie odpowiadajcym miejscu zamieszkania. Wniosek, w imieniu rodziny, moe zoy kady penoletni jej czonek.

Pobierz: Wniosek o przyznanie Karty Duej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Duej Rodziny

W przypadku Gminy Mrozy, miejscem, gdzie naley skada wnioski o wydanie Karty Duej Rodziny jest Urzd Stanu Cywilnego w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, pok. 3a.

Karta Duej Rodziny przyznawana jest rodzinie, ktra utrzymuje przynajmniej trjk dzieci. Dotyczy to take rodzin zastpczych oraz rodzinnych domw dziecka. Karta przyznawana jest kademu czonkowi rodziny.

Prawo do posiadania Karty przysuguje czonkowi rodziny wielodzietnej, ktry jest:

 1. osob posiadajc obywatelstwo polskie, majc miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem majcym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stay, zezwolenia na pobyt rezydenta dugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w zwizku z okolicznoci, o ktrej mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w zwizku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodcy lub ochrony uzupeniajcej, jeeli zamieszkuje z czonkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. majcym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz czonkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjedzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjedzie z tego terytorium obywateli pastw czonkowskich Unii Europejskiej i czonkw ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadajcym prawo pobytu lub prawo staego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Duej Rodziny przyznawana jest dzieciom i modziey w wieku do ukoczenia 18. roku ycia, na duszy czas po okazaniu zawiadczenia o planowanym terminie ukoczenia nauki w danej placwce, bd osobom do ukoczenia 25. roku ycia. W przypadku gdy dziecko uczy si w:

  1. Szkole do dnia 30 wrzenia nastpujcego po kocu roku szkolnego,
  2. Szkole wyszej do koca roku akademickiego.

  Rodzice mog korzysta z karty doywotnio. Osobom niepenosprawnym karta wydawana jest na czas obowizywania orzeczenia o niepenosprawnoci, jakie przedstawiono w chwili skadania wniosku.


Jakie dokumenty naley przedstawi, skadajc wniosek o przyznanie Karty?


Skadajc wniosek o przyznanie Karty, przedstawia si oryginay lub odpisy dokumentw potwierdzajcych prawo do przyznania Karty, w szczeglnoci:

 1. w przypadku rodzica dokument potwierdzajcy tosamo oraz owiadczenie, e rodzic nie jest pozbawiony wadzy rodzicielskiej ani ograniczony we wadzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastpczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku maonka rodzica dokument potwierdzajcy tosamo oraz akt maestwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukoczenia 18. roku ycia akt urodzenia lub dokument potwierdzajcy tosamo;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyej 18. roku ycia dokument potwierdzajcy tosamo oraz owiadczenie o planowanym terminie ukoczenia nauki w danej placwce;
 5. w przypadku dzieci legitymujcych si orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepenosprawnoci w wieku powyej 18. roku ycia dokument potwierdzajcy tosamo oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepenosprawnoci;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastpczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastpczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osb przebywajcych w dotychczasowej rodzinie zastpczej albo w rodzinnym domu dziecka, o ktrych mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej owiadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastpczej lub rodzinnym domu dziecka

W przypadku cudzoziemca majcego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stay, zezwolenia na pobyt rezydenta dugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w zwizku z okolicznoci, o ktrej mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w zwizku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodcy lub ochrony uzupeniajcej, jeeli zamieszkuje z czonkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skadajc wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzajcy prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Przedstawienie w/w dokumentw nie jest wymagane, w przypadku, kiedy organ wydajcy Kart ma dostp do danych, zawartych we wspomnianych dokumentach lub kiedy informacje w nich zawarte, znane s organowi wydajcemu Kart z urzdu.


Kiedy we wniosku naley zaznaczy opcj "maonek" a kiedy "rodzic"?


Opcj "maonek" we wniosku, w czci dotyczcej danej osoby zaznacza si, gdy ta osoba nie jest biologicznym rodzicem dzieci uwzgldnionych we wniosku, ale jest maonkiem rodzica tych dzieci. Natomiast opcj "rodzic" naley wybra, w przypadku osoby bdcej biologicznym rodzicem dzieci uwzgldnionych we wniosku i jednoczenie maonkiem drugiego rodzica.


Jakie zniki przysuguj posiadaczom Karty w transporcie kolejowym?


Na podstawie wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdw rodkami publicznego transportu zbiorowego, dziki Karcie Duej Rodziny, rodzice oraz maonkowie rodzicw otrzymuj ustawowe zniki na przejazdy kolejowe 37 procentow znik na bilety jednorazowe oraz 49 procentow znik na bilety miesiczne.

Zniki Spek PKP, bdcych czonkami Oglnopolskiego programu Karta Duej Rodziny:

 1. PKP Intercity S.A. - 25% zniki dla kadej osoby posiadajcej Kart Duej Rodziny na przejazdy jednorazowe w 2 klasie w wybranych pocigach dla czonkw rodzin wielodzietnych (warunek: jeeli przejazd bd odbyway jednoczenie minimum 3 osoby);
 2. Przewozy Regionalne - oferuj posiadaczom Karty Duej Rodziny zakup pierwszej rocznej REGIOkarty w cenie 140 z (warunek: REGIOkarta musi zosta zakupiona przez kadego czonka rodziny). Posiadacz REGIOkarty moe kupi bilet wedug taryfy RAZEM, co w przypadku nabycia biletu jednorazowego pozwala obniy cen do 30%, a w przypadku biletu miesicznego do 15%. Posiadacz REGIOkarty ma moliwo nabywania taszych biletw na przejazdy na trasach obsugiwanych przez Przewozy Regionalne, Arriva RP, Koleje Dolnolskie, Koleje lskie, Koleje Wielkopolskie;
 3. "Koleje Maopolskie" oferuj 30% zniki na przejazdy jednorazowe w pocigach Spki dla osb legitymujcych si Kart Duej Rodziny;


Czy rodzicom, ktrzy nie s w zwizku maeskim lub s po rozwodzie przysuguj takie same prawa korzystania z karty? Czy uprawnienia wynikajce z programu przysuguj rozwodnikom?


Rodzice mog korzysta z przywilejw, jakie daje Karta Duej Rodziny bez wzgldu na to, czy s maestwem. Istotne jest by w momencie skadania wniosku o Kart byli rodzicami co najmniej 3 dzieci w okrelonym ustawowo wieku. Z Karty korzysta mog take maonkowie uprawnionych rodzicw.

Uprawnienia wynikajce z programu przysuguj rozwiedzionym rodzicom, ktrzy maja na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i bez znaczenia jest, czy rodzic ten jest rozwodnikiem i czy dzieci z nim mieszkaj.

Jeeli np. rozwodnik ma z pierwsz on dwoje dzieci, z drug on (z ktr te ju jest po rozwodzie) jedno dziecko i dzieci te mieszkaj ze swymi matkami, to uprawnienia wynikajce z programu przysuguj zarwno ojcu (bo jest on rodzicem trojga dzieci), jak i jego wszystkim dzieciom. Jeeli np. rozwodnik ma z pierwsz on tylko dwoje dzieci, a Karta przysugiwaa mu z tytuu bycia maonkiem rodzica (pierwsza ona jest matk trjki dzieci), to po rozwodzie traci uprawnienia.


Jak korzysta z Karty Duej Rodziny?


Miejsca, w ktrych przysuguj zniki oznaczone s specjalnym znakiem "Tu honorujemy Kart Duej Rodziny". Aby skorzysta ze zniki naley w punkcie zakupu biletu lub w miejscu wstpu do okrelonej instytucji okaza kart. Z karty kady jej posiadacz moe korzysta w dowolnym czasie. Oznacza to, e aby skorzysta z karty nie trzeba by ca rodzin w jednym miejscu.


Czy uprawnienia wynikajce z programu przysuguj osobom tworzcym zwizki nieformalne?


Tak, o ile kada z osb tworzcych zwizek nieformalny jest rodzicem co najmniej trojga dzieci. Wic w sytuacji, gdy w zwizku nieformalnym partnerzy maj wsplnie troje bd wicej dzieci (kade z nich jest biologicznym rodzicem tych dzieci), to kademu z nich przysugiwa bd uprawnienia. Natomiast w przypadku, gdy ktry z partnerw nie jest rodzicem trojga bd wicej dzieci, wwczas uprawnienia nie bd mu przysugiway.


Na jakich stronach internetowych zawarty jest wykaz uprawnie przysugujcych rodzinom wielodzietnym?Wykaz zniek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej:

www.mpips.gov.pl
www.rodzina.gov.pl
www.empatia.mpips.gov.pl


Docz online do Karty Duej Rodziny!


Firmy i instytucje, ktre chc doczy do programu Karta Duej Rodziny mog zrobi to szybciej. Wystarczy, e wypeni i wyl deklaracj online.

Nowy Modu Obsugi Partnera w ramach programu Karta Duej Rodziny dostpny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl uatwia przystpienie do programu. Jak si zgosi? To proste: wystarczy wypeni e-deklaracj, poprzez wskazanie m.in. jakie zniki chce si zaoferowa. Po uzgodnieniu warunkw wsppracy Minister Pracy i Polityki Spoecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotw dziaajcych lokalnie) podpisze z firm lub instytucj umow.

Nowy modu uatwi potencjalnym partnerom doczenie do programu, przyspieszy cay proces, a take usprawni prac jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umw z nowymi partnerami.

Status partnera programu to szereg korzyci, takich jak wzrost rozpoznawalnoci czy te pozyskanie grupy lojalnych klientw. Swoj Kart odebrao ju ponad 1,3 mln osb, a prawie 1,5 mln zoyo wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osb w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mog posugiwa si znakiem Tu honorujemy Kart Duej Rodziny w materiaach informacyjnych i promocyjnych.

Liczba partnerw Karty Duej Rodziny systematycznie ronie. W programie uczestniczy ju ponad 1000 firm i instytucji, ktre oferuj zniki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w caej Polsce.

Do programu doczyli ju m.in. sie PLAY, T-Mobile, ksigarnie wiat Ksiki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Czonkowie rodzin wielodzietnych mog take skorzysta ze zniek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Pawe, a take na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.

Nie trzeba by du firm by do nas doczy do partnerw Karty Duej Rodziny nale take m.in. PKS Pia, Muzeum Dobranocek, Apostrof Sp. z o. o., SuperDrob Zakady Drobiarsko-Misne S.A., "Oleka Hurtownia Bielizny i Rajstop Iwona i Stanisaw Pietruk, Zaczarowany Owek Sklep Papierniczy Agnieszka Soluch, Cukier Puder Magdalena Zalewska i Przedszkole Niepubliczne Wiola w Przasnyszu, Skadnica Harcerska Skaut oraz Skadnica Harcerska 4 ywioy.

Karta Duej Rodziny przyznawana jest kademu czonkowi rodziny, take rodzinom zastpczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest doywotnio, dzieciom do ukoczenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpatnie i bez wzgldu na dochd.

Deklaracj mona zoy tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr

Zosta partnerem Karty Duej Rodziny Folder informacyjnycopyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy