Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wynik konsultacji w sprawie szk w Powiecie Miskim

01.06.2012

Starostwo Powiatowe w Misku Mazowieckim przekazuje do wiadomoci publicznej wyniki konsultacji dotyczcych projektu uchway Rady Powiatu Miskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szko ponadgimnazjalnych oraz szkó specjalnych w Powiecie Miskim.Starostwo Powiatowe w Misku Mazowieckim przekazuje do wiadomoci publicznej wyniki konsultacji dotyczcych projektu uchway Rady Powiatu Miskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szko ponadgimnazjalnych oraz szkó specjalnych w Powiecie Miskim

Protokó ustalenia wyników konsultacji dotyczcych projektu uchway rady Powiatu Miskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó ponadgimnazjalnych oraz szkó specjalnych w Powiecie Miskim.

W dniach od 10 do 25 kwietnia 2012 r. trway ogoszone przez Zarzd Powiatu Miskiego konsultacje w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó ponadgimnazjalnych oraz szkó specjalnych w Powiecie Miskim

Konsultacje przeprowadzono w formie:

•zamieszczenia projektu uchway Rady Powiatu Miskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó ponadgimnazjalnych oraz szkó specjalnych w Powiecie Miskim na stronie internetowej, na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym, w powiatowych jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach oraz w poszczególnych miastach i gminach,

•internetowego forum mieszkaców.

W trakcie konsultacji zgoszono nastpujce uwagi do planu sieci publicznych szkó ponadgimnazjalnych oraz szkó specjalnych w Powiecie Miskim:

Pan Marek Szczurowski nauczyciel Centrum Ksztacenia Ustawicznego im. St. Staszica w Misku Mazowieckim zgosi nastpujc uwag:

„Mam tylko jedno pytanie. Czy nowo utworzona placówka CKZiU nie wchodzi do planu sieci szkó publicznych? Czy nie jest to szkoa publiczna i ponadgimnazjalna ?"

Komisja do Spraw Konsultacji proponuje uzna uwag za zasadn, gdy art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty okrela, e „rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkó ponadgimnazjalnych i specjalnych majcych siedzib na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzce, tak aby umoliwi dzieciom i modziey zamieszkujcym na obszarze powiatu lub przebywajcym w zakadach i jednostkach, o których mowa w art. 3 pkt 1a lit. b), realizacj odpowiednio obowizku szkolnego lub obowizku nauki". Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoy dla dorosych mona przyj osob, która ukoczya 16 albo 15 lat daje moliwo kontynuowania nauki w szkoach dla dorosych osobom, które maj opónienie w cyklu ksztacenia zwizane z sytuacj yciow lub zdrowotn.
W zwizku z powyszym nowoutworzony zespó placówek Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego w Misku Mazowieckim w caoci nie wchodzi do planu sieci szkó ponadgimnazjalnych, natomiast wchodz jedynie szkoy: liceum ogólnoksztacce dla dorosych i technikum dla dorosych wchodzce w skad Centrum Ksztacenia Ustawicznego im. Stanisawa Staszica w Misku Mazowieckim.

Przewodniczcy Komisji do Spraw Konsultacji
Krzysztof Pochocki

Zacznik: PROTOKӣ
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy